Dea Danışmanlık Mimarlık Proje Yönetim Mühendislik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dea Danışmanlık Mimarlık Proje Yönetim Mühendislik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dea Danışmanlık Mimarlık Proje Yönetim Mühendislik Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Hakan Altuner tarafından kuruldu.


Dea Danışmanlık Mimarlık Proje Yönetim Mühendislik Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Hakan Altuner tarafından kuruldu.

Dea Danışmanlık Mimarlık Proje Yönetim Mühendislik Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 2. -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği ve makine mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 3. Konusu ile ilgili etüd inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, plan, program, proje, teknik rapor hazırlamak gerekirse hazırlatmak, danışmanlık ve denetim yapmak veya yaptırmak 4. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. 5. Konusu ile ilgili Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak vermek 6. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı, 7.Can ve mal güvenliğini temin için imar planlama fen sanat ve sağlık kurallarına standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje denetimlerini sağlamaktır. 8.Her türlü yapı, tesis, çevre düzenleme ve şehir planlaması ile ilgili tarihi arka plan Leed cephe, trafik, enerji, gayrimenkul danışmanlığı yapmak. 9.Her türlü sabit ve yapıların mimari projelerinin tasarlanması ve uygulamasını yapmak 10.Yurtiçi ve yurtdışı proje yarışmalarına ve ihalelerine katılmak 11.Her türlü konut işyeri konaklama tesisleri ve işletmeleri iç dekorasyonlarını tezyin tefriş ve iç mimari hizmetleri suretiyle genel olarak her türlü dekorasyon hizmetlerini yapmak, inşaat taahhüt işleriyle iştigal etmek. 12.Yapıların iç mimari projelerinin tasarımı ve uygulamasını yapmak 13. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 14. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 15. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Şerifali Mh.Turgut Özal Blv N.171/4 Ümraniye