Denizli'de 55.7 milyon TL'ye satılık 11 gayrimenkul!

Denizli'de 55.7 milyon TL'ye satılık 11 gayrimenkul! Denizli'de 55.7 milyon TL'ye satılık 11 gayrimenkul!

Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Denizli Çakmak'ta yer alan 11 adet gayrimenkulü 55 milyon 695 bin 272 TL bedelle satışa çıkardı.Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Denizli Çakmak'ta yer alan 11 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 55 milyon 695 bin 272 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü):

1- Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazların satış ihaleleri, aynı tablonun ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır. 
2- İhaleler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesinde bulunan Çevre Eğitim Merkezi (ÇEM) Binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2020 yılında alınmış İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- Geçici teminat tutarları Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Denizli Şubesinde bulunan TR53 0001 0000 8400 0010 0053
24 (Haz. İç Öde. Tah. Denizli Defterdarlığı) IBAN numaralı hesabına yatırılabileceği gibi Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları da Geçici teminat olarak kabul edilmektedir.
5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
6- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.
7- Taşınmaz satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.
8- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
9- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr
internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.