26 / 06 / 2022

DHMİ Antalya Havalimanı pat sahaları onarım işi 30 Eylül'de ihaleye çıkıyor!

DHMİ Antalya Havalimanı pat sahaları onarım işi 30 Eylül'de ihaleye çıkıyor!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, DHMİ Antalya Havalimanı pat sahaları onarım işini 30 Eylül 2014 tarihinde saat 14.00'te ihaleye çıkaracak. Onarım işi toplam 45 gün sürecek.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, DHMİ Antalya Havalimanı pat sahaları onarım işini ihaleye çıkaracak. Onarım işi 45 gün sürecek. 


İhalesi; 30 Eylül 2014 tarihinde saat 14.00'te DHMİ Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü toplantı salonunda yapılacak. İHALE İLANI:


ANT.H.LİMANI PAT SAH.ONAIRIMI HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 21502


DHMİ ANTALYA HAVALİMANI PAT SAHALARI ONARIM İŞİ


DEVLET HAVA MEYDANLARI İSLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜrDHMh ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ


DHMİ Antalya Havalimanı PAT Sahaları Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulfi ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası : 2014/119202


1- İdarenin


a) Adresi : DHMİ ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1 07230 MERKEZ ANTALYA MERKEZ/ANTALYA


b) Telefon ve faks numarası : 2423303030 - 2423303302


c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı : DHMİ Antalya Havalimanı PAT Sahaları Onarım İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer : DHMİ Antalya Havalimanı Pat Sahaları


c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEŞ TAKVİM GÜNÜ) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU


b) Tarihi ve saati : 30.09.2014 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler


MİKTARI İSMİ/CİNSİ İSTENİLEN ASGARİ EKİPMANt


2 DAMPERLİ KAMYON


1 LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI-YÜKLEYİCİ-KIRICI EKSKAVATÖR


1 SİLİNDİR


1 ARAZÖZ


1 DERZ KESME MAKİNASI


1 KOMPAKTÖR


1 KOMPRESÖR


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yeralan (A) VII grubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk saydacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Lisans Diploması


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ ANTALYA HAVALİMANI SATIN ALMA VE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeler zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ ANTALYA HAVALİMANI SATIN ALMA VE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1


İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerind bırakılacaktır.


İhale ilanı için tıklayın