Diyarbakır'da 18 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Diyarbakır'da 18 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!


Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığı, Diyarbakır'da yer alan gayrimenkulü 18 milyon TL bedelle satışa çıkardı.


Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığı, Diyarbakır'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 18 milyon TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığından:

1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı
Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Üçkuyu Mahallesi 1822 ada 3 nolu parselde bulunan M1 alanlı ve emsali e=1,5 olan; 15.000 m2 arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Diyarbakır

KDV MUAFTIR.
Ödemeler, toplamda dört eşit taksit halinde yapılması gerekmekte ve peşinat olan ilk taksitin ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi, kalan üç taksitin ise yine ihale kararının tebliğ tarihi itibariyle ikişer ay arayla ödenmesi gerekmektedir.
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı olup ihaleyi kazanan gerçek/tüzel kişinin 2 yıl içerisinde inşaat çalışmalarına başlaması gerekmektedir. Bu süre ilgili idarenin onayı ile 1 yıl uzatılabilecektir.
2- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü
İhale Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 16.12.2021 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.
3- İsteklilerden Aranılan Belgeler
İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
4. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi
5. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi
6. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

Diyarbakır

7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler
8. Belediyemize borcu olmadığına dair belge
9. İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
4- Tekliflerin Verilmesi
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 16.12.2021 Perşembe günü saat 14:00’de kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne (Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası-Diyarbakır) verilecektir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Taşınmazın mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir.
İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.
6- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı
İhale dokümanı Yenişehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde mesai saatleri
içinde görülebilir, 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
İLAN OLUNUR.