10 / 06 / 2023

İzmir Buca'da 36 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İzmir Buca'da 36 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İzmir İli Buca Belediye Başkanlığı, İzmir Buca'da yer alan gayrimenkulü 36 milyon TL'ye satışa çıkardı.İzmir İli Buca Belediye Başkanlığı,  İzmir  Buca'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 36 milyon TL olarak belirlendi. Gayrimenkulün satış ihalesi 13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İzmir İli Buca Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz, tüm muhdesatı ile birlikte Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

İzmir Buca da 36 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN:
1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale son evrak verme tarih ve saatine kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne (Menderes Cad. No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, Oda: 602 Buca İZMİR) teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
2 - Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.
3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
1 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ekinde verilen tüm belgelerin (Ek-6 hariç) doldurulup imzalanmış nüshalarını,
2 - Teminat mektubunu (yada Madde-4’de açıklanan teminat olarak kabul edilebilecek değerleri),
3 - İhale dokümanının alındığını gösterir makbuz,
4 - Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a. Gerçek kişi olması halinde
i. Tebligat için adres beyanı gösteren belge (Ek-4),
ii. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi
iii. Noter tasdikli imza beyannamesi,
iv. Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait
noter tasdikli imza beyannamesi,
b. Tüzel kişi olması halinde
i. İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
ii. Kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı
iii. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
iv. Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
v. Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
vi. Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
vii. Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
c. Ortak girişim olması halinde
i. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
ii. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve
(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
İstenen belgelerden Teklif Mektubu İç Zarf’a diğer tüm belgeler Dış Zarf’a konulacaktır.
• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması gerekmektedir. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
• İşbu ilan metni, mevzuat gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermektedir.
• Değerlendirmeye alınan İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
• İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur. 

Geri Dön