25 / 05 / 2022

Diyarbakır'da 3 yıllığına kiralık 5 gayrimenkul!

Diyarbakır'da 3 yıllığına kiralık 5 gayrimenkul!

Diyarbakır İli Çınar Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Gazi Mahallesi'nde yer alan 5 adet gayrimenkul için kiralama ihalesi düzenliyor.Diyarbakır İli Çınar Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Gazi Mahallesi'nde yer alan 5 adet gayrimenkul için kiralama ihalesi gerçekleştiriyor. İhale 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

TAŞINMAZLAR KİRALANACAKTIR
Diyarbakır İli Çınar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar ihale yoluyla 25.03.2021 Perşembe günü Saat 11.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı 3 (üç) yıllık kiralanacaktır.

Diyarbakır da 3 yıllığına kiralık 5 gayrimenkul!

1 - Taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü suretiyle ihale yoluyla 3 (üç) yıllık kiralanacaktır.
2 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri
d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname ve yer görme belgesi
e) Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

Diyarbakır da 3 yıllığına kiralık 5 gayrimenkul!

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
d) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname ve yer görme belgesi
3 - Söz konusu Kira ihalesi 25.03.2021 Perşembe günü saat 11.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. Ancak bu ihalede istekli çıkmaması veya az çıkması halinde, ikinci bir ihale yapılacaktır. İkinci ihale ondört gün sonra 09.04.2021 Cuma günü saat 11.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır.
4 - Bu ihaleden doğacak her türlü vergi resmi harç, bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;
5 - Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların Kiraya ilişkin ödemeler 1 (Bir) aylık peşin olarak ödenecek ödeme dönemlerine denk gelen ilk 7 (yedi) gün içinde kira bedelleri Çınar Belediyesinin belirlediği banka hesabına veya Belediyemiz Tahsilat servisine makbuz karşılığında yatırılacaktır.
6 - Kiracı Kirasını son ödeme tarihinden itibaren 15 (on beş)gün içinde yatırmadığı takdirde idare tek taraflı olarak iş yerini tahliye edip sözleşmeyi fesih etmeye yetkilidir. İlanen duyurulur.