04 / 07 / 2022

Doğru Grup Gayrimenkul Yatırımlar Anonim Şirketi kuruldu!


Doğru Grup Gayrimenkul Yatırımlar Anonim Şirketi Beykoz’da  1 milyon TL sermaye bedeli ile Barış Kendal Polat tarafından kuruldu.Doğru Grup Gayrimenkul Yatırımlar Anonim Şirketi Beykoz’da  1 milyom TL sermaye bedeli ile Barış Kendal Polat tarafından kuruldu.

Doğru Grup Gayrimenkul Yatırımlar Anonim Şirketi konusu:
1. Herçeşit arsa ve arazi üstüne konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, sınai tesis, ticari depolar, ticari parklar , kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulün yapımı, alımı, satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri yapmak. 2. Her türlü arazi, arsa, konut, işmerkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari ve sınai tesisler, dükkan, işyeri ve diğer emlakların alımı, satımı, işletilmesi ve kiralanmasına aracılık etmek. 3. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir, 4. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir, 5. Şirket Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için elektrik enerjisi üretimi için tesis kurulması, işletmeye alınması veya hazır tesis satın alınması, kiralanması, üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satışı ile iştigal eder. 6. Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yeraltı kaynaklarını gerekli izinleri almak şartıyla arama, çıkarma çalışmalarını yapabilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Şirket yukarıda bulunan faaliyetlerini sürdürmek için; a- Her türlü gayrimenkul imal edebilir, alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b- Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. c- Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. d- Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet veyahut farklı finansal kredileri temin edebilir. Şirket yapacağı işler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. e- Şirket konusuyla ilgili malzemelerin imalatı, depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. f- Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel ulusal veya uluslararası bilumum ihalelere iştirak edebilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.