Çukurova Balkon

Doğuş GYO, D Ofis Maslak binasını 525,9 milyon TL'ye aldı!

Doğuş GYO, D Ofis Maslak binasını 525,9 milyon TL'ye aldı! Doğuş GYO, D Ofis Maslak binasını 525,9 milyon TL'ye aldı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu, D Ofis Maslak binasının KDV hariç 525 milyon 690 bin TL peşin bedelle satın alınmasına karar verdi...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) D-OFİS Maslak binasının alımı hakkında açıklama yaptı.

Doğuş GYO'nun ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. aktifinde kayıtlı, tapunun İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Maslak Ayazağa Mahallesi, 11 Ada ve 4 bin 725 metrekare yüzölçümlü 10 nolu parselde bulunan 40 bin 437,91 metrekare kullanım alanlı D Ofis Maslak Binasının KDV hariç 525 milyon 690 bin TL peşin bedelle satın alınmasına karar verildi. 

Doğuş GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Aralık 2018 tarihli toplantısında;

1.   Şirketimiz ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. aktifinde kayıtlı, tapunun İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Maslak Ayazağa Mahallesi, 11 Ada ve 4.725 m2 yüzölçümlü 10 nolu parselde bulunan 40.437,91 m2 kullanım alanlı D Ofis Maslak Binasının ("Gayrimenkul") EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin 25.12.2018 tarih ve 2018-00002 sayılı ekspertiz raporunda ("Gayrimenkul Değerleme Raporu") söz konusu taşınmazın bir bütün halinde satılması durumunda tespit edilen KDV hariç 525.693.000-TL tutarındaki ekspertiz değeri dikkate alınarak; KDV hariç 525.690.000-TL peşin bedelle satın alınmasına ve alıma ilişkin tapu devir işlemlerinin başlatılmasına,
2.   Söz konusu alış bedelinin tapu sicili nezdinde gerçekleştirilecek alış ve mülkiyet devir işlemi ile eş zamanlı ve peşin olarak ödenmesi hususunda şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz ve Genel Müdür Sn. Çağan Erkan'ın yetkilendirilmesine, Türkiye Cumhuriyeti tapu müdürlükleri ve ilgili tüm merciiler nezdinde Gayrimenkul'ün alış işlemlerini gerçekleştirmek ve bu işlemler için gerekli tüm belgeleri imzalamak üzere İstanbul Barosu'na 43565 sicil numarası ile kayıtlı ve 33632228740 T.C. kimlik numaralı Av. Özgür Çınar ve/veya İstanbul Barosu'na 28862 sicil numarası ile kayıtlı ve 28645544536 T.C. kimlik numaralı Av. Özge Esmer ve/veya İstanbul Barosu'na 50259 sicil numarası ile kayıtlı ve 45829511566 T.C. kimlik numaralı Av. Ömer Kurutluoğlu'nun vekil tayin edilmesine,

3.   Gayrimenkulün sahibi konumunda olan Doğuş Holding A.Ş.‘nin  nihai hakim ortağımız  olması nedeniyle, SPK'nın yürürlükte bulunan düzenleme ve kararları kapsamında, Doğuş Holding A.Ş.'nin şirket ile ilişkili taraf konumunda olduğu,

4.   Yukarıda yer alan Gayrimenkul Değerleme Raporu ile takdir edilen değerin SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Önemlilik Kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi ile belirlenen önemlilik kriterlerinin sağlandığı belirlenmiş olup bu sebeple yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısı onayına sunulacağı ve aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'ncu maddesine göre işlemin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

5.   6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı  Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki,  açıklanan tarih hariç olmak üzere otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması) ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 2,2216 Türk Lirası olduğu,

6.   SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'ndan itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş gününden az 20 (yirmi) iş gününden fazla sürmeyeceği,

7.   SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

8.   SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapacak aracı kurum, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

9.   İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Hüsnü Akhan ve Ekrem Nevzat Öztangut işlemin diğer tarafı şirketle, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 9 ve 10ncu maddeleri kapsamında ilgisi bulunması nedeniyle oy kullanmamış, karar bağımsızlar dahil diğer üyelerin oybirliği ile alınmıştır.

Dosya için tıklayın

Doğuş GYO, Doğuş Center Etiler'i 62,9 milyon TL'ye aldı!