Do­ğuş, Sof­ya'da ­met­ro in­şa­a­tı ­te­me­li­ni at­tı

Do­ğuş, Sof­ya'da ­met­ro in­şa­a­tı ­te­me­li­ni at­tı

Bul­ga­ris­tan'ın baş­ken­ti Sof­ya'da dü­zen­le­nen tö­ren­de, Türk şir­ke­ti Do­ğuş İn­şa­at ve Ti­ca­ret Hol­ding'in iha­le­si­ni ka­zan­dı­ğı met­ro ge­niş­let­me pro­je­si­nin te­me­li atıl­dı.
Top­lam 185.2 mil­yon eu­ro de­ğe­rin­de, ken­tin Na­dej­da sem­ti­ni mer­ke­ze bağ­la­ya­cak 5 ye­ral­tı met­ro is­tas­yo­nu­nu içe­ren pro­je­nin te­mel at­ma tö­re­ni­ne, Sof­ya Be­le­di­ye baş­ka­nı Boy­ko Bo­ri­sov, Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Pe­tar Mu­taf­çi­ev, ve Av­ru­pa fon­la­rı­nın de­ğer­len­dir­me­sin­den so­rum­lu Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Mig­le­na Plug­çi­eva ka­tıl­dı. Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Pe­tar Mu­taf­çi­ev, Sof­ya met­ro­su ge­niş­let­me pro­je­si­nin za­ma­nın­da ta­mam­lan­ma­sı du­ru­mun­da Bul­ga­ris­tan'da bu­na ben­zer da­ha kü­çük pro­je­le­re bir ba­şa­rı ör­ne­ği oluş­tu­ru­la­ca­ğı­nı kay­det­ti.

OTO­YOL YAP­MIŞ­TI
Sof­ya be­le­di­ye­si­ne bağ­lı Met­ro­po­li­ten EAD şir­ke­ti­nin aç­tı­ğı iha­le­de 14 ra­kip şir­ket ara­sın­dan se­çi­le­rek iha­le­yi ka­za­nan Do­ğuş İn­şa­at ve Ti­ca­ret Hol­ding'in met­ro in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­nı 43 ay­da ta­mam­la­ma­sı bek­le­ni­yor. Do­ğuş İn­şa­at ve Ti­ca­ret Hol­ding da­ha ön­ce Bul­ga­ris­tan'da Bur­gas ile Kar­no­bat kent­le­ri ara­sın­da 43 ki­lo­met­re­lik bir oto­yol pro­je­si­ni ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­miş­ti.

Türkiye