20 / 08 / 2022

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2022!

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2022!

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31888 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o yönetmelik...Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31888 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o yönetmelik...

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun ek 8 inci maddesi uyarınca özel hesaba yatırılan değer artış payı tutarları.”

“g) Dış finansman kaynaklarından sağlanan krediler ile bu kredilerin kullandırılması neticesinde ilgili kişi veya kuruluşlarca yapılan geri ödemeler.”

“(4) Özel hesaba ilişkin işlemler 9/8/2018 tarihli ve 30504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yerine getirilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, on altıncı fıkrasında yer alan “21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince” ibaresi “genel hükümlere göre” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2022!

“ç) 135-Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı”

“(29) Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen kaynaklar 135-Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı kullanılarak muhasebeleştirilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri Bakanlıkça belirlenen tarihe kadar, izleyen aya ilişkin Kanun kapsamında yapılması öngörülen harcamalar için Genel Müdürlüğe yazıyla veya Genel Müdürlükçe belirlenen elektronik yazılım sistemi üzerinden nakit talebinde bulunur. Nakit taleplerinde, EK-2’de yer alan özel hesap nakit talep belgesi kullanılır.”