Doruk Taahhüt Gayrimenkul Limited Şirketi kuruldu!

Doruk Taahhüt Gayrimenkul Limited Şirketi kuruldu!

Doruk Taahhüt Gayrimenkul Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 500 bin TL sermaye bedeli ile İsmail Doruk tarafından kuruldu.


Doruk Taahhüt Gayrimenkul Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 500 bin TL sermaye bedeli ile İsmail Doruk tarafından kuruldu.

Doruk Taahhüt Gayrimenkul Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır; 1-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ve buna bağlı olarak montaj ve bunların gereği olan teçhizatın alımı, projeler, etüt tahlil ve müşavirlik, kontrollük ve diğer mühendislik hizmetleri ile inşaat işlerine bağlı taahhüt konuları şirketin faaliyetine dahildir. Şirket mevzuuna dahil işleri doğrudan doğruya veya taahhüt ettiği işleri taşeronlara yaptırabilir. 2-Faaliyetini yürütmek için, taahhüt konusuna giren ve işleri için lazım olan makina, teçhizat malzeme ve diğer emtiayı dahilinden alır, inşa eder veya ettirir veya muvakkat ve kesin kabul senedi ile ithal eder; 3-Keza taahhüt konularındaki ve işleri için lazım olan makina teçhizat, malzeme ve emtianın yurt içinde satışını, yurt dışına ihracını, yurt dışından ithalatını, keza sahip olduğu makina ve malzemelerin yurt dışındaki taahhütleri dolayısıyla muvakkat ve kati ihracını yapar, konuları ile işlerde lisans, patent acentelik ve komisyonculuk anlaşmalar akdeder, lüzumlu ruhsat, imtiyaz işletme haklarını alır, kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlere ortak olur. 4-Sahip olduğu her türlü vasıtalarını işleri ile ilgili olarak kullanır kiraya verir ve işletir. Faaliyette bulunurken, her türlü menkul gayrimenkul mal ve gayri maddi haklar satın alır satar, kiralar veya kiraya verir. Gayrimenkullere ilişkin irtifak haklarını tesis ve lehine yapılanları kabul eder. 5-Yukarıdaki fıkrada yazılı işlerle ilgili tamir atölyeleri, depolar, laboratuvarlar, makina parkları kum çakıl taşı ocakları fabrika ve imalathaneler, transit depolar, nakliye sistemleri, şantiye, bürolar, mağazalar kurup işletir. Konusu ile ilgili olarak şahıs ve şirketlerle geçici iş ortaklıkları tesis edebilir. Lüzumlu hukuki muameleleri yapar. Şirket amacı ile ilgili olarak; a) Kendisi ve sermayesine katıldığı bağlı kuruluşlar, iştirakler veya başka şirketler ve kuruluşlarca da ihtiyaç duyulacak yeni yatırım veya mevcut tesislerin iyileştirilmesine yönelik girişimlere ilişkin etütler, fizibilite çalışmaları, proje işleri ile elde edilme ihtiyacı duyulan diğer mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini yapabilir veya yaptırabilir. b) Şirket aracılık yapmamak kaydıyla, başka ortaklıkların veya şirketlerin pay senedi ve hisselerini satın alabilir, bunları kendi sermayesinin arttırılmasında ayni sermaye olarak kabul edebilir; bu ortaklık ve şirketlerin sermaye artırımlarına katılabilir, pay senetleri veya hisselerini rehin olarak kabul edebilir. c) Kendi ihtiyaçları veya sermayesine katıldığı bağlı kuruluşların ve iştiraklerinin ihtiyaçları için bankalardan, mali kurumlardan veya firmalardan, garantili veya garantisiz, kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir. d) Bağlı kuruluşların ve 3.kişilerin alacaklarını devir ve temlik alabilir, bunları diğer bağlı kuruluşlarına ve 3.kişilere devir, temlik veya ciro edebilir; bağlı kuruluşlarına kendi müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta edilmelerini sağlayabilir. e) Şirket resmi ve özel kuruluşların çıkaracağı tahvilleri satın alabilir ve satabilir veya hisse senetleriyle değiştirebilir. f) Yurt içinde veya yurt dışında pay sahibi olduğu şirketlerin, diğer şirketlerin tüm satış ve alış işlemlerinde mümessillik ve temsilcilik işiyle iştigal edebilir. g) Yurt dışından know-how, lisans, patent ve sınai mülkiyet hakları satın alabilir veya kiralayabilir. Bunları diğer şirketlere veya kuruluşlara satabilir veya devredebilir. h) Faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü imalat, ticaret ve müteahhitlik faaliyetleri ile bunlara bağlı diğer faaliyetleri yürütebilir; keza, hem kendi hesabına hem de başka sınai ve ticari kuruluşlar için ithalat, ihracat, gümrükleme, nakliye ve depolama faaliyetleriyle de iştigal edebilir. i) Faaliyet konusu ile ilgili olarak gayrimenkulü satın alma, takas veya hibe yoluyla elde edebilir ve kiralayabilir; bunları kiraya verebilir, satabilir. Kendi borçlarını ve/veya 3.şahısların borçlarını teminata bağlamak için; kendi gayrimenkulü üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis ve fek edebilir, rehin, kefalet, teminat verebilir. Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak, gayrimenkul ve menkul haklarla ilgili intifa hakkı irtifak hakkı ve sükna hakları ile tüm tasarrufları ve zorunlu işlemleri icra edebilir; kendi menkul malları üzerinde borçlarına teminat olarak alacaklılar lehine veya üçüncü şahıslar lehine, rehinler ve işletme rehinleri tesis ve terkin edebilir. j) Her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet ve benzeri her teminat alabilir; bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir. k) Konusu ile ilgili her türlü taahhüt ve ihalelere girebilir. l) Yap-Sat, Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve benzeri modellerle işler geliştirebilir ve yapabilir veya bu modellerdeki işlere iştirak edebilir. m) Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, yukarıda sıralanan faaliyetleri yurt dışında da yürütebilir; yabancı şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapabilir; bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Yurtdışında temsilcilikler ve irtibat büroları tesis edebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler...

Adres: Atakent Mah. 243 Sok. Tema İstanbul Sit. No: 6/15/117 KÜÇÜKÇEKMECE