Döşemealtı'nda 8 milyon 400 bin liraya 2 gayrimenkul!

Döşemealtı'nda 8 milyon 400 bin liraya 2 gayrimenkul! Döşemealtı'nda 8 milyon 400 bin liraya 2 gayrimenkul!

Döşemealtı Belediye Başkanlığı'ndan Döşemealtı'nda yer alan ve yüzölçümü 50 bin metrekare olan 2 bağımsız bölüm satılıyor. Konut alanında yer alan gayrimenkullerin bedeli 8 milyon 400 bin lira olarak belirlendi...Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

 

1 - Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

- Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2013 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2013 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2013 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2013 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2013 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - İhale onayı tebliğinden itibaren 15 gün içinde İhale bedelinin 1/5'i peşin geri kalanı 4 ayda eşit taksitler halinde Belediye veznesine veya Belediye Banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

6 - İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

7 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

9 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İlan olunur.

Döşemealtı ANTALYA Tel: (0242) 4213055 – 4213053

7865/1-1Sıra No

Tapulama

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Encümen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

Saati


1

YEŞİLBAYIR

2087

12

25000

TAM

KONUT ALANI

4.200.000,00

252.000,00

22.10.2013

15:002

YEŞİLBAYIR

2087

13

25000

TAM

KONUT ALANI

4.200.000,00

252.000,00

22.10.2013

15:30