08 / 08 / 2022

Ecrimisil davası hangi mahkemede açılır?

Ecrimisil davası hangi mahkemede açılır?

Ecrimisil davası, taşınmaz üzerinde haksız işgalcilere karşı açılıyor. Ecrimisil davası için haksız olan malı kullana kişinin davacının rızası dışında malı kullanması ve kötüniyetli olması gerekiyor. Peki, ecrimisil davası hangi mahkemede açılır?Ecrimisil davası hangi mahkemede açılır?

Genellikle hazine adına kayıtlı taşınmazların işgali nedeniyle işgalcilerden talep edilen tazminat olan ecrimisil, bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçülerinde takdirine deniyor.


Ecrimisil davası, taşınmaz üzerinde haksız işgali gerçekleştiren kişilere karşı açılıyor. İşgalci, kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere deniyor.


Bir malı iyiniyetli olarak kullanmayan, malı geri verme yükümlülüğünü de yerine getirmeyen kişiler olan işgalcilere karşı açılıyor. 


Ecrimisil davasının açılabilmesi için haksız olan malı kullana kişinin davacının rızası dışında malı kullanması ve kötüniyetli olması gerekiyor. Peki, ecrimisil davası hangi mahkemede açılır?


Ecrimisil davası görevli mahkeme..

Ecrimisil davası taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılıyor. Davada geriye dönük en fazla 5 yıllık ecrimisil talep edilebiliyor. Dava için yazılması gereken dilekçe örneği aşağıda yer alıyor.


......… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI                 :

VEKİLİ                 :

DAVALI         :

KONU      : … TL ecrimisil talebimizden ibarettir.


AÇIKLAMALAR      :

1- Müvekkile ait bulunan …mevkiindeki arsa müvekkilin bilgisi ve izni dışında Davalı tarafından haksız olarak el atmaya uğramış  ve davalı aleyhine açmış olduğumuz el atmanın önlenmesi davasıyla …Asliye Hukuk Mahkemesi  …sayılı ilamıyla müdahalenin men’ine karar vermiştir.


2- Ancak Davalının işbu taşınmazı elinde bulundurduğu süre boyunca taşınmazdan halı saha olarak yararlandığı , halı sahayı saatlik olarak kiraya verdiği ve hatırı sayılır bir kazanç sağladığı tarafımızca öğrenilmiştir. Bu nedenle davalının bu arsayı iki yıl boyunca kullandığı ve bu süre içerisinde tahmini …YTL. kazanç sağladığı tarafımızca belirlendiğine göre;  müvekkilin ecrimisil hakkı dolmuş olduğundan iş bu davayı açmak zorunda kaldık.


H. NEDENLER   : TMK, BK ve ilgili mevzuat.


H. DELİLLER    :…Asliye Hukuk Mahkemesi …sayılı ilamı, tapu senetleri, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.


SONUÇ VE İSTEM   :Davalının haksız olarak elinde bulundurduğu süre ile işbu arsadan haksız olarak elde ettiği kazançtan müvekkilin taşınmazdan yararlanamaması nedeniyle toplam …TL ecrimisil bedelinin  davalıdan yasal faizi ile birlikte tahsiline yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkil adına  arz ve talep ederiz.  …/…/….

 


DAVACI VEKİLİ

Av.


Ecrimisil ödeme emrine itiraz!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com