Çukurova Balkon

Elazığ'da 3 imar planı değişikliği onaylandı!

Elazığ'da 3 imar planı değişikliği onaylandı! Elazığ'da 3 imar planı değişikliği onaylandı!

Elazığ İli Merkez İlçesi Kesrik Mahallesi'nde 1/100.00 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği, 1/5.00 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planını onaylandı.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Elazığ İli Merkez İlçesi Kesrik Mahallesi'nde 1/100.00 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği, 1/5.00 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planını onaylandı.

Cumhurbaşkanı Kararı: 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, mülkiyeti Maliye Hâzinesi adına kayıtlı Elazığ ili, Merkez ilçesi, Kesrik Mahallesi, 7830 numaralı parsele ilişkin “Gelişme Konut Alanı (A-2 Kat, TAKS: 0.30, KAKS: 0.60), Cami Alanı (E: 0.50, Yençok: Serbest), Trafo Alanı, Park ve Yol” kullanım kararlan getirilmesine yönelik olarak hazırlanan ekli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu ve ek 3 üncü maddeleri ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.