24 / 05 / 2022

Emlak GYO'nun hak sahiplerine verdiği paralar geri ödenecek!

Emlak GYO'nun hak sahiplerine verdiği paralar geri ödenecek!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim şžirketince (EGYO) ödenen kar paylarının EGYO"nun yükümlülüğünüaşan kısmı Hazine tarafından EGYO"ya ödenecek      TBMM Genel Kurulunda 'Torba Tasarı'nın 127-152. maddelerini kapsayan 6. bölümü kabul edildi.  Ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasının yanı sıra çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler de içeren 'Torba Tasarı'yla, barajlardan belediyelere sağlanan içme suyu  tahsislerine ait tesislerin yatırım bedellerinin geri ödemelerine ilişkin farklı  uygulamalara son verilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.
                Barajlardan belediyelere sağlanan içme suyu tahsislerine ait tesislerin
 yatırım bedellerinden, geri ödemeleri ve süreleri protokole bağlanmış olanlardan,
 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan borç için
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulması şartıyla fer"i
 alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Borç, yapılacak bildirimi takip
 eden aydan başlamak üzere 2"şer aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte
 ödenecek. Bu düzenlemenin yayımlandığı tarihten önce açılan davalar ve icra
 takipleri de durdurulacak.
                Kurulmuş ve kurulacak olan hidroelektrik santraller için imzalanan su
 kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesinde DSİ"ye ödenecek enerji hissesi
 katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedeli, tek veya çok maksatlı
 tesislerde tesisin ihaleye esas ilk keşfi; enerji tesisini ihtiva ediyorsa
 tesisin DSİ tarafından yapılan ilk kısmın ilk keşif bedeli, enerji tesisini
 ihtiva etmiyorsa ortak tesise ait ilk keşif bedeli, TÜFE-ÜFE ile su kullanım
 anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilen bedelin yüzde 30"undan fazlasını
 geçemeyecek.
                Hükümet konaklarını yapma, satın alma, kiralama ve onarımlarını yapma
 görevi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınarak İçişleri Bakanlığına
 devredilecek.
                Yap-İşlet-Devret ile ilgili hazırlanan projeler ikinci kez Yüksek
 Planlama Kuruluna gitmeyecek. Yap-İşlet-Devlet çerçevesinde yapılan yatırımlarda
 görevli şirketçe üretilen mal ve hizmetler için idare tarafından talep garantisi
 verilebilecek.
                Yap-işlet-devret modeli ile yapılacak projelerde, Kamu İhale Kanununa
 tabi olunmadan yapım ve işletim sürelerinde müşavirlik hizmet alımı
 yapılabilecek.
                -'UZLAşžMA MÜESSESİ' GETİRİLİYOR-
                Gümrük mevzuatında, idareye, yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve
 cezaların bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil
 edilmesi imkanı sağlayan, 'uzlaşma müessesi' getiriliyor.
                'Kalkınma Ajansının yıllık personel giderleri toplamının, gerçekleşen en
 son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 15"ini aşamayacağına' ilişkin düzenleme, 2013
 bütçe yılına kadar uygulanmayacak.
                Konut edindirme yardımı hak sahiplerine, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım
 Ortaklığı Anonim şžirketince (EGYO) ödenen kar paylarının EGYO"nun yükümlülüğünü
 aşan kısmı Hazine tarafından EGYO"ya ödenecek.
                Tarım kredi kooperatiflerine ve Halk Bankası A.şž"ye verilen görevler
 nedeniyle doğan ve bankalar ile tarım kredi kooperatifleri kayıtlarına göre
 gerçekleşen gelir kayıpları ve görev zararları, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde
 yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.
                Mevcut düzenlemeye göre, Türkiye Kalkınma Bankasının merkezi  Ankara  iken,
 tasarıyla bankanın merkezinin belirlenmesi ana sözleşmeye bırakılıyor.
                -'DESTEK HİZMETİ KURULUşžU' TANIMI DEÄžİşžTİRİLİYOR-
                Tasarıyla, Bankacılık Kanunu"ndaki 'destek hizmeti kuruluşu' tanımı
 değiştiriliyor.
                Buna göre, destek hizmeti kuruluşu; 'Bankaların mevduat veya katılım
 fonu kabulü, nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme ve uygulamada
 kredi olarak sayılan işlemler dışında kalan faaliyetleri banka adına
 gerçekleştiren ya da reklamının yapılması hariç olmak üzere, mevduat veya katılım
 fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması da dahil
 gerçekleştirilmesinde bankaya yardımcı nitelikte hizmet veren kuruluş' olarak
 adlandırılacak.
                Tasarıyla, bankaların alacakları destek hizmetleri ile ilgili
 hazırlayacakları raporu BDDK"ya sunma zorunluluğu kaldırılıyor.
                BDDK, gerektiğinde bankaların destek hizmeti alabilecekleri konuları
 belirlemeye veya destek hizmeti alınabilecek konuları sınırlamaya, yasaklamaya,
 sorumluluk sigortası yaptırılmasını zorunlu tutmaya yetkili olacak. Merkez
 Bankasınca kurulan ya da bu banka bünyesinde faaliyet gösterenler ile SPK"nın
 denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi kayıt hizmeti kuruluşları, destek
 hizmeti kuruluşu olarak değerlendirilmeyecek.
                Bankalara hizmet veren bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve
 destek hizmeti kuruluşları için getirilen mesleki sorumluluk sigortası, sadece
 bağımsız denetim kuruluşları için uygulanacak.
                BDDK"nın elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, ceza
 soruşturması ve kovuşturması kapsamında ilgili adli makamlara ve görevleriyle
 ilgili olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı haklarında başlatılan
 soruşturma kapsamında talepte bulunacak, görevden ayrılan Kurul Başkanı ve
 üyeleri ile personele verilebilecek. Mevcut düzenlemede, bu bilgilerin verilmesi
 yasaklanıyordu.
                BDDK"nın, mevcut düzenlemeyle Ankara olan merkezi de İstanbul olacak.
                TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, tasarının 6. bölümünün kabul edilmesinin
 ardından birleşimi, saat 15.00"de toplanmak üzere kapattı.
       AA