24 / 05 / 2022

Erka Zemin Yapı Anonim Şirketi kuruldu!


Erka Zemin Yapı Anonim Şirketi, Selahattin Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 28 Aralık'ta Başakşehir, İkitelli OSB Mahallesi, Atatürk Bulvarı Haseyad 2 Sanayi Sitesi'nde kuruldu.Erka Zemin Yapı Anonim Şirketi, Selahattin Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 28 Aralık'ta Başakşehir, İkitelli OSB Mahallesi, Atatürk Bulvarı Haseyad 2 Sanayi Sitesi'nde kuruldu. 


Erka Zemin Yapı Anonim Şirketi iş konusu; AMAÇ VE KONU Madde 3-Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 1-Zemin ve altı çeşitli kazık temel işleri yapmak, her nevi temel ve üst yapı inşaat işleri yapmak. Kayar kalıp ve bununla ilgili her nevi inşaat işleri yapmak. Her nevi sondaj ve zemin etütleri ve sondaj işleri yapmak. Kazık inşaatı ile ilgili makine ve teçhizat yapmak ve satmak, tecrit malzemeleri imali alımı satımı. 2-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, 3-Forekazık mini kazık ankraj zemin çivisi zemin sondaj ve etütleri jeolojik ve jeofizik araştırmalar yapmak, her türlü zemin enjeksiyonları yapmak 4-Kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Şirket amacına yönelik olmak kaydı ile şirket lehine her türlü menkul gayrimenkul ve nakil vasıtaları almak satmak ve kiralamak şirket kullanımı için gayrimenkul üzerinde inşaatlar yapmak yapacağı her türlü tesislerin inşaatın taşeronlara ve müteahhitlere yaptırmak ipotek ve rehin almak veya vermek ruhsat ve belgeler almak.  5-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat, tesisat , montaj işleri yapmak ve bu fasıldan olmak üzere inşaat ve tesisat projelerini hazırlamak,hazırlatmak,mühendislik ve mimarlık hizmetlerini yapmak,resmi,yarı resmi ve özel ihalelere katılmak,taahhüt etmek,toplu münferit konut işleri,iş hanları,fabrika,hastane,sanayi tesisleri ve sosyal tesisler inşa etmek ve bunları organize etmek,satmak,kiraya vermek,işletmek özel ve tüzel kişilere ait proje,inşaat ve taahhüt işleri üstlenmek.  6-Şirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında; jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etütleri, hidrolojik, hidrojeolojik etütler, sıcak su etütleri, jeolojik inceleme ve harita yapımı, maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sontaj, inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesaplarının yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları, ÇED raporlarının hazırlanması, beton ve bitümlü kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması.  7-Her türlü inşaat, taahhüt, hafriyat, nakliyat, alt ve üst yapı işleri ile, iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak, kendi nam ve hesabına, kat karşılığı veya arsa alarak, bina ve tesisler yapmak, yaptırmak, satmak veya ticaretini yapmak,yurt içinde ve yurt dışında, konut hizmet binaları, sosyal tesisler, baraj,sulama şebekeleri, karayolu, orman yolları gibi alanlarda inşaat, müteahhitlik,mühendislik ve taşeronluk işleri yapmak, konusu ile ilgili, devletin ve sektörlerinin veya özel sektörlerin her türlü inşaat ihalelerine katılmak,taahhüt etmek ve bu konularda her türlü etüt, plan ve proje yapmak, teknik müşavirlik, şantiye şerliği, TUS ve kontrollük hizmetleri yapmak, her türlü gayrimenkul alım satımını yapmak, bilumum inşaat malzemeleri, ithali, ihracı alımı, satımı, dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak konusu ile ilgili her türlü, iş makineleri, nakil vasıtaları ve bunların yedek parçalarını, almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak, zemin, su,sıcak su ve maden sondaj yapmak, temel mühendisliği uygulamalarında müteahhitlik müşavirlik hizmetleri, vibreks kazık, fore kazık, mendeks kazık, mini kazık, ankraj, diyafram duvar, zemin ıslah ve enjeksiyon işleri, püskürtme beton uygulamaları yapmak,iskele ve deniz yapıları, mimari projeler,alt yapı projeleri, dekorasyon projeleri, teknik müşavirlik, kontrollük, bilirkişilik, etüt fizibilite ve organizasyon işleri, gayrimenkul mükellefiyet, kat mükellefiyeti, kat irtifakı tesis etmek, tapu ve kadastro dairelerinde ifraz ve tevhit, parselasyon ile ilgili olarak türlü muamelelerde bulunmak,  Şirket bu faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için;  a-) Gerek yerli ve gerek yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilir,şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ve aracılık yapmamak koşuluyla, onların paylarını ve hisse senetlerini alıp-satabilir,  b-) Şirketin amaç ve konusuna ulaşabilmesi için gerekli her nevi taşınır ve taşınmaz mallar alabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, taşınmaz üzerinde irtifak ve intifa  hakları tesis edebilir veya ettirebilir, bunları devren alabilir veya devir edebilir, taşınmaz mallar üzerinde ipotek tesis edebilir, depo ve satış mağazaları açabilir, icabında inşa eder, sanayi ve ticari yatırımları yapabilir,  c-) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer mülkiyet hakları iktisap eder, bunların üzerinden lisans anlaşmaları yapar,bunları satar, şirketin çalışma konularında yurt içinde ve dışında her türlü etüt ve müşavirlik hizmetleri yapar veya başkalarına yaptırabilir.  d-) Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler alabilir ve diğer şahıs ve kuruluşlara verebilir,  e-) Şirketin konusu ile ilgili her türlü makine tesis ve cihazları ve yedek parçalarını alıp satabilir.


Erka Zemin Yapı Anonim Şirketi adres: Başakşehir, İkitelli OSB Mahallesi, Atatürk Bulvarı Haseyad 2 Sanayi Sitesi 108/7