Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden satılık 80 daire!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden satılık 80 daire! Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden satılık 80 daire!

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait olan, Palandöken TOKİ Konutları'nda bulunan 80 adet dairenin satış ihalesi 13 Aralık'ta yapılacak...Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde olan 80 adet daire satışa çıkarak.

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait olan, Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesindeki  TOKİ  Konutlarında bulunan 80 adet dairenin satış ihalesi, 13 Aralık 2018 tarihinde saat 14:30’da açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dosyası ve istenilen belgeleri Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne İhale günü saat 13:45’ e kadar teslim etmeleri gerekiyor. 

İhale ilanı:
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait tabloda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 13/12/2018 Perşembe günü saat 14:30’da Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmazlara muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde (Yıldızkent) yer alan Toki Konutlarında bulunan (80 Adet Dairenin) dairelerin ihaleten satışları peşin olacaktır. Peşin satışlarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır. İhale dosyası aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne İhale günü saat 13:45’ e kadar teslim edilebilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1- Kanuni İkametgâh sahibi olmak
2- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek
3- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi
4- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
5- Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ vb.) ilişiksiz Belgesi
6- Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu.
7- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
8- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
9- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
10- 2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar
11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir
12-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir
13- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

İLAN OLUNUR.