Erzurum'da 30.2 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Erzurum'da 30.2 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı, Erzurum Muratpaşa'da yer alan 4 adet arsayı 30 milyon 204 bin 125 TL bedelle satışa çıkardı.


Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı, Erzurum Muratpaşa'da yer alan 4 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 30 milyon 204 bin 125 TL olarak belirlendi.

ARSALAR SATILACAKTIR
Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum ili Muratpaşa Mahallesinde kayıtlı bulunan ada ve parsel numaraları ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda yazılı arsalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.

Erzurum

İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 18/05/2020 tarihi saat 09:00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak Emlak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1. İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
a) Kanuni ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisi
b) Teklif Mektubu (Şartname ekinde verilecektir.)
c) Türkiye de tebligat için adres beyanı,
d) Gerçek kişilerde Noter tasdikli imza beyannamesi-Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküsü
e) Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza beyannameleri ile vekaletnameleri,
f) Satış şartnamesinin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,
g) İhale dokümanın satın alındığına dair belge,
h) Şirket olması halinde Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi ile (2020 yılında alınmış) Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)
ı) Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)
i) Bu ihaleye ait arsa için İdari Şartname Belediyemiz Emlak Servisinden 750,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar,
2. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
3. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.
İlan olunur.