Erzurum'da 37 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Erzurum'da 37 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz Petrol Metal Taş.San.Tic.A.Ş, Erzurum Palandöken'de yer alan gayrimenkulü 37 milyon TL bedelle satışa çıkardı.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz Petrol Metal Taş.San.Tic.A.Ş, Erzurum Palandöken'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 37 milyon TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz Petrol Metal Taş.San.Tic.A.Ş.den:

Mülkiyeti Erzurum Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz Petrol Metal Taş. San. Tic.A.Ş. ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazın satış ihalesi 26/07/2021 Pazartesi günü saat 15:00’ te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü Erzurum Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz Petrol Metal Taş. San. Tic. A.Ş İhale salonunda yapılacaktır.
Söz konusu taşınmazın tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir. 

Erzurum

Taşınmazın satış bedelinin en az %70’ si peşin kalan %30’ si ise 12(Oniki) ay eşit taksitle ödenecektir.Ayrıca alacaklara karşılık mahsuplaşma yapılmayacaktır. Taşınmazın mevcut faaliyetindeki bayilik sözleşmesi devam ettirilecektir. Alıcı sözleşme bitiminde kendi sözleşmesini yapmaya hak kazanacaktır.
İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Enerji A.Ş. İhale Şube Müdürlüğüne 26/07/2021 Pazartesi günü saat 15:00’ e kadar teslim edilebilir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcuttur.)
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 
3- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
4- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.
5- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
6- Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş. İhale Şube Müdürlüğünden temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

Erzurum

7- Erzurum Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz Petrol Metal Taş.San.Tic.A.Ş.adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
8- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
9- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
10- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Erzurum Enerji A.Ş. İhale Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
12- 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
13- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
14- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
15- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.