04 / 06 / 2023

Erzurum'da 40.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Erzurum'da 40.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum Yakutiye'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün toplam satış bedeli 40 milyon 598 bin 271 TL olarak belirlendi. İhale 29 Eylül 2020 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum Yakutiye'de yer alan gayrimenkulü 40 milyon 598 bin 271 TL bedelle satışa çıkardı. Gayrimenkulün  satış ihalesi 29 Eylül 2020 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazın satış ihalesi 29/09/2020 Salı günü saat 14:00’ te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Söz konusu taşınmazın tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

Erzurum da 40.6 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

Taşınmazın satış bedelinin en az %50’ si peşin kalan %50’ si ise 20 (Yirmi) ay eşit taksitle ödenecektir. Peşin ödenmesi halinde %3 indirim yapılacaktır. Ayrıca alacaklara karşılık mahsuplaşma yapılmayacaktır.
İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 29/09/2020 Salı günü saat 14:00’ e kadar teslim edilebilir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcuttur.)
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
4- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.
5- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
6- Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
7- Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
8- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
9- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
10- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
12- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
13-Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
14-Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
15-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
Geri Dön