Esenler Turgut Reis'te 55.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Esenler Turgut Reis'te 55.3 milyon TL'ye satılık arsa!Esenler Belediye Başkanlığı, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan 10 bin 68 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. İhalesi 6 Eylül 2016 tarihinde yapılacak arsanın satış bedeli 55 milyon 377 bin 135 TL olarak belirlendi.


Esenler Belediye Başkanlığı, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan 10 bin 68 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. İhalesi 6 Eylül 2016 tarihinde yapılacak arsanın satış bedeli 55 milyon 377 bin 135 TL olarak belirlendi. İhale ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Esenler Belediye Başkanlığından:


İHALENİN KONUSU : Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve İmar planlarında 3 emsal konut alanında kalan Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin a) fıkrası gereğince Kapalı teklif Usulü ve şartnamesi gereğince Esenler Belediyesi tarafından 06.09.2016 tarih ve saat:11.30’da satışa sunulacaktır.

 

MAHALLE: Turgut Reis

ADA:823

PARSEL:38

ALAN:10.068,57 m²

MUH. BEDEL:55.377.135,00 TL+KDV

GEÇ. TEM.1.700.000,00 TL


İşin nevi                                        :  Arsa Satış

İlçe                                                :  ESENLER

Mahalle                                         :  Turgut Reis

İhale usulü                                    :  2886 sayılı Devlet ihale yasasının 35/A Maddesine göre kapalı teklif usulü

İhale tarih ve saati                         :  06.09.2016 tarih ve saat:11.30

Şartname bedeli                            :  1.000,00 TL (Şartname Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi     :  Esenler Belediyesi Encümen Salonu

İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) olup, Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1 - İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler

A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak. (gerçek kişilerce muhtarlıktan Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgâh senedi ile tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendirilecektir)

B) 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; geçici teminat olarak 1.700.000,00-TL (bir milyon yedi yüz bin Türk Lirası) kadarını vermek zorundadır.

C) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli

E) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belge,

F) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi gerekmektedir.

G) Ayrıca şartnamede belirtilen belgelerin temini gerekmektedir.

İhaleye katılım belgeleri (dosyası) ihale günü saat 11:30’a kadar Esenler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilebilir.