26 / 09 / 2022

Esilam Turizm Yatırım İşletme Limited Şirketi Kuruldu!


Esilam Turizm Yatırım İşletme Limited Kadıköy'de Eyüp Hikmet Serim ve Metin Çakır ortaklığında kuruldu!Esilam Turizm Yatırım İşletme Limited Kadıköy'de Eyüp Hikmet Serim ve Metin Çakır ortaklığında kuruldu!
Esilam Turizm Yatırım İşletme Limited Şirketi Konusu:

a. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: (1) Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurulması, alımı, satımı, kiralanması, açılması ve işletilmesi; (2) Konusu ile ilgili yün, ipek, pamuk veya sentetik elyaftan üretilen halı, kilim, seccade, yolluk v.b.nin; pamuklu, yünlü, ipekli, suni ve sentetik elyaf ve deri malzemeden üretilen giyim eşyasının pazarlaması, alımı, satımı, ithali, ihracı; (3) Konusu ile ilgili bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, sedef, cam, melamin ve kıymetli madenlerden üretilen hertürlü hediyelik eşya ve mücevheratın pazarlaması, alımı, satımı, ithali ve ihracı; (4) Turistik amaçlı hertürlü kara, deniz, hava ulaşım araçları ile eğlence ve sportif amaçlı araçların iktisabı, kullanılması ve işletilmesi; (5) Seyahat acenteliği ve bu kapsamda Türkiye içinde ve dışında yerli ve yabancı uyruklu turistlere gezi, ulaştırma, konaklama, spor, eğlence ve bilgi edinme olanaklarının sağlanması; (6) Yurt içi ve yurt dışı yolcu ve yük taşımacılığı; (7) Turistik amaçlı olsun veya olmasın, her türlü taşınır ve taşınmaz malların yerli ve yabancı uyruklu üçüncü kişilere kiralanması, yerli ve yabancı uyruklu üçüncü kişilerin mal alım- satımı işlerinde aracılık yapılması; (8) Konusu ile ilgili hertürlü yaş ve kuru meyve, sebze ve tahıl ürünleri dahil olmak üzere gıda maddeleri, alkollü ve alkolsüz içecek maddelerinin pazarlaması, alımı-satımı, ithali ve ihracı (Alkollü maddelerin üretimi ile ticareti için yasaların koyduğu sınırlayıcı ve yasaklayıcı hükümler saklıdır). (9) Konusu ile ilgili iş ve işlemleri doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren taahhüt işleri yapımı, bu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği; (10) Uğraşı konusuna giren ürünlerin depolanması, taşınması ve dağıtımı için gerekli hertürlü tesisat, teçhizat, araç, arazi ve binayı satınalma, satma, kiralama veya kiraya verme; (11) Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açılması; (12) Konusu ile ilgili çalışmaları için gerekli ve faydalı know-how, patent, izin, ruhsat, lisans, imtiyaz, marka ve benzerleri gibi hakların üretimi, alınması, kazanılması veya bu tür hakların üçüncü kişilere kısmen veya tamamen kiralanması, devredilmesi veya devralınması; b. Şirket bu amaçlarına ulaşabilmek için; (1) Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir. (2) Konusu ile ilgili makine, malzeme, yedek parça, cihaz, nakil vasıtaları ve gereksinme duyulan diğer malzemeleri yurt içinden satın alabilir, yurt dışından ithal edebilir, başkalarından kiralayabilir. (3) Satın aldığı veya yurt dışından ithal ettiği makine, cihaz ile araç ve gereçleri satabilir, yurt dışına ihraç edebilir, başkalarına kiraya verebilir. (4) Şirket kendi ihtiyacı için menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir, gayrimenkul mallar inşa ettirebilir, başkalarından kiralayabilir, zilyetliğini iktisap edebilir, zilyet olabilir, fabrika, imalathane, depo ve satış mağazaları, bürolar açabilir, bunlarla ilgili tesisler kurabilir, kiraya verebilir, ipotek edebilir, satabilir. (5) Yönetim Kurulu kararıyla maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde şirket lehine veya aleyhine veya 3. ncü. kişiler lehine ipotek, rehin, irtifak olmak üzere her çeşit ayni veya şahsi hak tesis edebilir, iktisap edebilir, teminat verebilir. Şirket başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kendi lehine tesis edilecek ipotekleri kabul, tadil ve fek edebilir. Ayrıca ticari işletmesi üzerinde ticari işletme rehni kurabilir. Teminat, rehin ve ipotekler ancak, şirketin kendi tüzel kişiliği adına, finansal tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklık/ortaklıklar lehine ve şirketin olağan ticarî faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine tesis edilebilir. Olağan ticarî faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek tesis edilemez. (6) Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, bankalar ile gerçek ve tüzel kişilerden kredi alabilir, hak ve alacaklarının tahsili için ayni ve şahsi teminat alabilir. (7) Şirket konuları ile ilgili olarak ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, resim ve teknik bilgi gibi gayri maddi fikri ve sınai haklara sahip olabilir, bunları ve bunların belli şartlarla kullanılması haklarını satın alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde başkalarına kiraya verebilir, satabilir. (8) Şirket konusuyla ilgili taahhüt işleri yapabilir, yerli ve yabancı firmaların acentelik ve mümessilliğini yapabilir, başkalarına acentelik ve mümessillik verebilir. (9) Şirket kendi iştigal konularının tamamı veya bir kısmı ile ilgili işlerle uğraşmakta bulunan veya bu maksatla kurulacak olan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla mevzuat hükümlerine göre ortaklık kurabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse devir alabilir, gerektiğinde bu hisseleri satabilir. Yukarıda açıklanan konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere de girişilmek istendiği takdirde ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön