Eskişehir'de özel eğitim tesisi yapım ve kiralama ihalesi 18 Haziran'da!

Eskişehir'de özel eğitim tesisi yapım ve kiralama ihalesi 18 Haziran'da!

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de özel eğitim tesisi yapım karşılığı uzun süreli kiralama ve işletme işi ihale ediliyor. İhale 18 Haziran'da yapılacak..Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından özel eğitim tesisi yapım karşılığı uzun süreli kiralama ve işletme işi ihale ediliyor. Tesis, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Batıkent Mahallesi, Deveyolu Mevkiinde bulunan, mülkiyeti “Vakıflar Genel Müdürlüğü” ne ait olan alan 3 bin 328 metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde yapılacak.

ÖZEL EĞİTİM TESİSİ YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Batıkent Mahallesi, Deveyolu Mevkiinde bulunan, mülkiyeti “Vakıflar Genel Müdürlüğü” ne ait olan, tapunun (I24-B-25-A-1-C) pafta, (11584) ada, (1) parselde ki “Arsa” vasıflı, 3.328,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz, toplam 22 (yirmiiki) yıllığına yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

Eskişehir de özel eğitim tesisi yapım ve kiralama ihalesi 18 Haziran da!

I - Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 26.04.2018 tarihli ve 195/179 sayılı Kararına istinaden;

1) Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karşılanmak ve yapılan proje dahil tüm muhdesatın peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru etmek kaydıyla mimari avan projesine uygun, mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması ve bunlarda yapılabilecek her türlü değişikliğin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını müteakip inşaat ruhsatının alınması, 2 (iki) yıl içerisinde inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınarak kullanıma açılması, cins tashihinin yapılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi,

2) Kira bedellerinin; sözleşme imzalandığı tarihinden itibaren inşaat süresi olan 2 yıl için aylık 2.000,00 TL sabit kira, 3. yıl aylık 20.000,00-TL alınması, 4. Yılın başından sözleşme tarihinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

3) İmar Planında olabilecek değişiklik sonucu derslik adetinde değişiklik olduğu takdirde dersliğin azalmasından ötürü hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleşme süresinin uzatılmaması, öngörülen derslik sayısı üzerine çıkılması durumunda sözleşmedeki kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması,

4) Mimarlar Odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce müellifine yüklenici tarafından def’aten ödenmesi,

5) İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazın ve binanın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru edilmesi,

6) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

7) Sözleşme süresi sonunda İdaremiz ve Yüklenici arasında mutabakat sağlanamaması durumunda İdaremiz teknik personellerince kontrolleri yapılarak binanın/binaların bakımlı ve kullanılabilir şekilde olduğunun tespiti üzerine Yüklenici tarafından hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi, İdaremiz teknik elemanlarınca yapılan kontrollerde eksikliğin tespit edilmesi halinde eksik olan malzemenin Yüklenici tarafından yerine konulması, ekonomik ömrünü tamamlayan malzemenin ise Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilmesi, Yüklenici tarafından yerine konulmaması veya değiştirilmemesi halinde zikredilen malzemenin bedeli, öncelikle teminatından mahsup edilmesi, teminatın yeterli olmaması halinde ise İdarenin tazmin hakkı saklı kalınacağının bilinmesi,

8) Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması.

Yapım karşılığı 22 (yirmiki) yıl süreyle kira ve işletme ihalesine konulmuştur.

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 65   43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının (2). katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 09:00-16:30 saatleri arasında Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 65   43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 4. katındaki Yatım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 65   43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasına vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden (Ek 7 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1)

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

a. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

a. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin % 10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

a. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

b. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

c. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

j) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması

k) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

l) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

m) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

V - Teklif dosyası, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

VI - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

VII - Bu işe ait ilan bedelleri defaten İdaremize sözleşme yapılmadan önce yatırılacaktır.

VIII - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL                     : 0 274 223 64 76

FAKS                  : 0 274 224 11 71

E-MAİL              : [email protected]

İnternet Adresi     : www.vgm.gov.tr