Etimesgut'taki ruhsatsız yapıların yıkım işi ihalesi 12 Ocak'ta!

Etimesgut'taki ruhsatsız yapıların yıkım işi ihalesi 12 Ocak'ta! Etimesgut'taki ruhsatsız yapıların yıkım işi ihalesi 12 Ocak'ta!

Etimesgut Belediyesi; Etimesgut'ta yer alan ruhsatsız yapıların yıkım işini 12 Ocak 2015 tarihinde saat 10.00 'da ihaleye çıkarıyor. Söz konusu iş 180 gün sürecek.


Etimesgut Belediyesi; Etimesgut'ta yer alan ruhsatsız yapıların yıkım işini ihaleye çıkarıyor. Söz konusu iş 180 gün sürecek. İhalesi; 12 Ocak 2015 tarihinde saat 10.00'da Etimesgut Belediyesi'nde açık teklif usulü ile yapılacak. 


İHALE İLANI:


RUHSATSIZ YAPI YIKILMASI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 21075


ETİMESGUT BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Etimrsşut Belediyesi Sınırları içindeki Verimle Kulununu Ruhsatsız Yapıların yıkım işi açık ihale usulü ihaleye çıkıyor. 


İhale Kayıt Numarası : 2IH4/173433


İdarenin


a) Adresi ; 30 AĞUSTOS MAHALLESİ SRIIIT HASAN OZTÜRK CADDESİ 5 «6790


ETİMESGUT/ANKARA


h) Teleftin ve faks numarası : 3122441000 - 3122445861


c) Elektronik Posta Adresi : farzuaksoyrShotmaiLcom


c) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https-y/ekap.kik.çov.ir/ElCAP/


2-İhak konusu yapım işinin


x) Niteliği, türü vc miktarı


b) Yapılacağı yet


c) İse baklama tarihi sözleşme imzalandıktan sonra 3  gün Yer teslimi yapılarak ise başlanacaktır.


ç) İşin türesi Yer tesliminden itibaren 180 (VÜZSEK.SEN) takvim günüdür


3- ihalenin


a) Yapılacağı yer ETİMESGUT BELEDİVESİ ENCÜMEN SALONU 30 AĞUSTOS MAII..ŞEIIİT HASAN


Ö7.TÜRK CAD. NO:5 KAT:7 ETİ M SG UT/A N KA RA


b) Tarihi vc .saati 12.01.2015- 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belceler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye knıılnıu sanları ve islenilen belgeler:


4.1.1. Mevzu.ni gereği kayıtlı olduğu Ticarcl ve/veya Sanayi Od:ısı ya di Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi alması halinde, kayıtlı uldııcu ticaret vc/veya sanayi adasından ya ila esnaf ve siinalkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale talihinin içimle bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.


4.1.1.2. Tüzel kışı olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ec'vcya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale lunhiııin içinde bulunduğu yılda alınmış, lüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu güsleren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tfl/cl kişi olması İmlinde, ilgisine gorc ıfr/el kişiliğin ortakları, üyeleri veya kunıeulan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son dununu gösterir "I icareı Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması İmlinde, bu bilgilerin tümünü gösıcnnek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter lusdikli imza sirküleri.


4.1.3. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Sekli ve içeriği İdari San namede belirlenen geçici teminat.


4.l.5İlıolc konusu işte idarenin onayı ile alı yüklenici çalıştırılabilir, Ancak işin tamamı alı yüklenicilere yaptırılanım.


4.1.6 Tüzel kişi tnrauııclan iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması İmlinde, »cırcı ve sanayi odası, ticaret odası bünyesinde bulunan licaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan (anilinden sonra düzenlenen vc düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz, olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik vc mali yeterliğe ilişkin belgeler vc bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tamimdim ekonomik vc mali yeterliğe ilişkin kriter belirt ilmemi şiir.


4.3. Mesleki vc Teknik yeledipe ilişkin belgeler ve bu belcelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son mı beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu ıs veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.1lu ihalede benzer iş ıılıtmk kabul edilerek isler vc benzer işlere ılcnk sayılacak mühendislik vc mimarlık hSIflmlrri:


4.4.1. Hu ihalede benzer iş olmak kabul edilecek işler.


11-111 GRUBU İS/LER


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK


S.b'koııotnik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


h. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve suım alınması:


7.1. İhale dokumam, idarenin adresimle gonllcbilir vc 200 TRV (Türk Lirası) karşılığı ETİMESGUT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 30 AĞUSTOS MAİI.ŞEHİT HASAN 


7.2.1 hain ve teklif verecek (ilanların ihale dokümanım .satın almaları vcva EK Al' üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


V. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile hu iş kalemini için teklif edilen birim (iyotların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir, ihale sonucu, üzerine iiıale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 


II). İstekliler teklif etlikleri bedelin %i finden az oluınıııak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik sinesi, ihale larilıindeıı itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.


12. Kon^rsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. DiŞcr hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): l


Teklifi sınır değerin altında olduğu lespil edilen isteklilerin teklifleri. Kanunun ?S inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İhale ilanı için tıklayın