Avcılar Belediyesi kaçak yapıların yıkım işini 8 Ocak'ta ihaleye çıkaracak!

Avcılar Belediyesi kaçak yapıların yıkım işini 8 Ocak'ta ihaleye çıkaracak! Avcılar Belediyesi kaçak yapıların yıkım işini 8 Ocak'ta ihaleye çıkaracak!

Avcılar Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü'nce yasal işlemleri tamamlanmış her türlü kaçak yapıların yıkılması işini 8 Ocak 2015 tarihinde ihaleye çıkarıyor. Söz konusu iş 100 gün sürecek.
Avcılar Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü'nce yasal işlemleri tamamlanmış her türlü kaçak yapıların yıkılması işini ihaleye çıkarıyor. Söz konusu iş 100 gün sürecek. 


İhalesi;  açık ihale usulü ile 8 Ocak 2015 tarihinde saat 10.00'da Avcılar'da yapılacak. İHALE İLANI:


2014/172679 AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 665586


İMAR MÜDÜRLÜĞÜNCE YASAL İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞ HER TÜRLÜ KAÇAK YAPILARIN


YIKILMASIAVCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


İmar Müdürlüğünce Yasal İşlemleri Tamamlanmış Her Türlü Kaçak Yapıların Yıkılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası : 2014/172679


1- İdarenin


a) Adresi : Marmara Caddesi 1/2 34310 Merkez Mahallesi AVCILAR/İSTANBUL


b) Telefon ve faks numarası : 2126956223 - 2126956227


c) Elektronik Posta Adresi : omerozturk@avcilar.bel.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 kalemden oluşan yıkım işi.


Ayrıntılı bilgiye EKAP'tayer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer : Avcılar İlçesi Sınırları Dahilinde


c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : Merkez mahallesi Marmara caddesi No: 1/2 AVCILAR/İSTANBUL


b) Tarihi ve saati : 08.01.2015 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri:


Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:


YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİ (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ III GRUP İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:


İŞ DENEYİM BELGESİ YERİNE MEZUNİYET BELGESİ OLARAK İNŞ. MÜHENDİSİ İSTENECEKTİR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AVCILAR BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1


İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İhale ilanı için tıklayın