14 / 08 / 2022

Ev kredisi sözleşmesi 2015!

Ev kredisi sözleşmesi 2015!

Bankalardan ev kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen kimseler, öncelikle kullandıkları kredi paketi için banka ile sözleşme imzalıyor. Peki, sözleşmede neler vardır? İşte ev kredisi sözleşmesi 2015...Ev kredisi sözleşmesi 2015!

Bankalardan ev kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen kimseler, öncelikle kullandıkları kredi paketi için banka ile sözleşme imzalıyor.


Ev kredisi sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmeye deniyor.


Kredi kullanıcısı ile finans kuruluşuna karşılıklı hak ve sorumluluk yükleyen konut sözleşmesi içeriği bankalardan bankaya değişkenlik gösterebiliyor. Genel hatları ile konut kredisi sözleşmesi örneği aşağıda yer alıyor.


Ev kredisi sözleşmesi metni..

Müşteri Adı Soyadı : ……………………………………….

Müşteri Numarası : ……………………………………….

Müşteri Adresi : ……………………………………….

Kredi Numarası : ……………………………………….


KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi’nin (“Çerçeve Sözleşme”) eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki hükümler dairesinde işbu Konut Kredisi Sözleşmesi (“Sözleşme”) akdedilmiştir. Çerçeve Sözleşme’de yapılan tanımlar, aksi belirtilmedikçe işbu Sözleşme için de aynen geçerlidir.


1. İşbu Sözleşme tahtında tahsis edilecek Kredi, Müşteri’nin satın alacağı hazır veya inşa halindeki konut veya tatil amaçlı taşınmaz malın finansmanında kullanılmak üzere veya başka finans kuruluşlarınca Müşteri’ye kullandırılan konut kredisinden kaynaklanan borçlarının yeniden finansmanı amacıyla tesis edilecek olup, Müşteri bu Kredi’yi amacı dışında kullanamaz. İşbu Kredi’nin kullanım amacı konut edinimi olup, Müşteri tarafından satın alınacak/satın alınan bu gayrimenkul konut olarak kullanılacak ve bu nedenle Banka tarafından Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (“KKDF”) ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden (“BSMV”) istisna edilecek, işbu Kredi’nin konut kredisi kapsamında değerlendirilmemesi veya benzer herhangi bir nedenle Banka aleyhine KKDF ve BSMV müeyyidesi uygulanması halinde, istisna edilen KKDF ile BSMV tutarı ve cezaları Müşteri’ye ait olacak, Banka’nın bu hususta herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.


2. Banka, işbu Sözleşme ve ekli Ödeme Planı’nda yazılı şartlarla ve Müşteri’nin Çerçeve Sözleşme’yi,

 şbu Sözleşme’yi, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Ödeme Planı’nı imzalaması ve 4. maddede özellikleri gösterilen taşınmaz üzerine Banka lehine ipotek tesis edilmesi koşulu ile Müşteri’ye Kredi açacak, Müşteri de aynı şartlarla Kredi’yi kullanacaktır.


3. Banka, Kredi tesisinden önce masrafları Müşteri’ye ait olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57. maddesinin beşinci fıkrası ile 62. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişilere ve kurumlara, satın alınacak taşınmaz hakkında ekspertiz yaptıracaktır. Kredi’den kaynaklanan rehin ile temin edilmiş Banka alacaklarının takibinde, Kredi’nin Teminatı olan taşınmaz için kıymet takdiri veya bilirkişi incelemesi, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57. maddesinin beşinci fıkrası ile 62. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişi veya kurumların yanı sıra diğer uzman bilirkişiler marifetiyle de yapılabilir.


4. Aşağıda tapu kaydı bilgileri yer alan taşınmaz üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilecek, işbu Sözleşme’nin akdi esnasında ipoteğe konu olan taşınmazın tapuya kaydının henüz yapılmadığı hallerde, tapu kaydı yapılır yapılmaz bu durum Müşteri tarafından Banka’ya ihbar edilecek ve Banka tapu senedi üzerinde yer alan bilgilere göre, Sözleşme’ye tapu kaydı bilgilerini tek taraflı olarak ekleyebilecek, tapu kaydı yapılan taşınmaz Müşteri adına tescil edildiği anda Müşteri söz konusu taşınmaz üzerinde Banka lehine ve Banka’nın kabul edeceği şartlarda ipotek tesis ettirecektir.


İli : ……………………………………….

İlçesi : ……………………………………….

Mahallesi : ……………………………………….

Pafta : ……………………………………….

Ada : ……………………………………….

Parsel : ……………………………………….

Blok Adı : ……………………………………….

Bağımsız Bölüm : ……………………………………….


4.1. Müşteri, hali hazırda maliki bulunduğu ve aşağıda tapu kaydı bilgileri yer alan taşınmaz / taşınmazlar üzerinde işbu Sözleşme’ye konu konut kredisine ek teminat teşkil etmek üzere Banka

lehine ve Banka'nın kabul edeceği şartlarda ipotek tesis ettirecektir.

İli : ……………………………………….

İlçesi : ……………………………………….

Mahallesi : ……………………………………….

Pafta : ……………………………………….

Ada : ……………………………………….

Parsel : ……………………………………….

Blok Adı : ……………………………………….

Bağımsız Bölüm : ……………………………………….


5. Banka ile Müşteri'nin mutabık kalması koşuluyla Kredi, Çerçeve Sözleşme’de ve eklerinde belirlenen para cinsinden başkaca bir para cinsi üzerinden veya başkaca para cinsine endeksli olarak kullandırılabilecek veya işbu Sözleşme’de belirtilenden başkaca para cinsine dönüştürülebilecektir.


5.1. Kredi, işbu Kredi'nin teminatını teşkil etmek üzere işbu Sözleşme konusu taşınmaz üzerinde Banka lehine tesis edilen ipoteğin düzenlenmiş olduğu para cinsine veya Türk Lirası'na dönüştürebilecektir.


Her iki durumda da, Müşteri'nin Sözleşmeler tahtındaki temerrüdü nedeniyle Banka alacağının muaccel olması durumunda; Banka, Müşteri’ye kullandırılan Kredi'yi, Teminat oluşturmak üzere Banka lehine tesis edilen ipoteğin düzenlendiği para cinsine; yabancı para/yabancı paraya endeksli para cinsine veya Türk Lirası'na çevirmeye yetkili olacaktır.


5.2. Müşteri lehine tahsis edilen Kredi’nin dövize endeksli olması ve bunun sonucunda Geri Ödeme tutarlarının yabancı para cinsi üzerinden belirlenmiş olması sonucunda bunların ya aynen efektif olarak ya da Geri Ödeme Tarihi’ndeki Banka döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı ödenecek; efektif olarak ödenmesi halinde Geri Ödeme Tarihi’ndeki efektif alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası Banka kayıtlarına intikal ettirilecek; efektif veya dövizle ödemeye karşın Banka, Kredi Hesabı’nın Türk Lirası olarak takip edilecek olması nedeniyle herhangi bir kur farkı talep edilmeyecektir.


5.3. Müşteri’ye tahsis edilen Kredi’nin dövize endeksli olması halinde, Kredi’nin herhangi bir Geri Ödeme tutarının Ödeme Planı’nda önceden belirlenmiş olan Geri Ödeme Tarihi’nden farklı bir zamanda yabancı para cinsinden efektif olarak ödenmesi durumunda ortaya çıkacak kur farkından kaynaklanacak KKDF ve diğer yükümlülükler, Ödeme Planı’nda önceden belirlenmiş olan Geri Ödeme

tutarına ek olarak Geri Ödeme sırasında Müşteri’den ayrıca tahsil edilir.


5.4. Dövize endeksli olarak kullandırılan Krediler’de, tamamı muaccel hale gelen tüm borcun ifasının Bankaca Türk Lirası cinsinden takip ve/veya dava konusu edilmesi halinde borç tutarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın cari efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı için, işbu Kredi’nin kullandırıldığı tarihte Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilere uygulanan yıllık akdi faiz oranının % ……… (Yüzde……………….) fazlası üzerinden temerrüt faizi hesaplanacaktır.


6. İşbu Sözleşme’nin ekinde bulunan (EK-1) Ödeme Planı, Çerçeve Sözleşme’nin ve işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup Kredi Banka tarafından Ödeme Planı tahtında aşağıdaki koşullarda Müşteri’ye konut alımının finansmanı amacıyla kullandırılmış, Müşteri de bu amaçla Kredi’yi kullanmıştır.


7. Sözleşme’nin birden fazla Müşteri tarafından borçlu sıfatıyla imzalanması halinde, Taraflar, Banka tarafından kullandırılacak Kredi tutarının Müşteriler’den herhangi birinin hesabına yatırılmasına

muvafakat ederler.


Müşteri Adı Soyadı : ……………………………………….

Kredi Tutarı : ……………………………………… (Yalnız ……………………………………….)

TL Tahsilat Hesabı : ……………………………………….

TL Tahsilat IBAN : ……………………………………….

YP Tahsilat Hesabı : ……………………………………….

YP Tahsilat IBAN : ……………………………………….

Faiz Tipi : ……………………………………….


8.- Peşin Faiz Tanımı yapılmışsa; Kredi’ye sabit faiz uygulanacak olup faiz oranı, aşağıda ve Ödeme Planı’nda gösterildiği şekilde olacaktır. Buna göre işbu Sözleşme kapsamında kullandırılan Kredi’ye ilişkin olarak kullandırım anında, vade boyunca ödenecek olan Geri Ödeme tutarlarının bir kısmı üçüncü şahıs veya Müşteri tarafından nakden/defaten ödenebilir. Bu durumda Banka, Geri Ödeme tutarlarının hesaplanmasında indirimli bir faiz oranı (“İndirimli Faiz Oranı”) uygulayabilecektir. Müşteri’nin temerrüdü halinde uygulanacak temerrüt faizi oranı ise; Kredi Faiz

Oranı’nın %…… (Yüzde……………………………………….) fazlası olarak hesaplanacaktır. Temerrüt faizi hesaplamalarında İndirimli Faiz Oranı dikkate alınmayacaktır.


- Sabit faizli krediler için, Kredi Faiz Oranı ve Geri Ödeme tutarları, Kredi’nin vadesi boyunca değişmeyecektir. Sözleşme tahtında kararlaştırılan sabit faiz oranı ancak, tarafların mutabakatı halinde değiştirilebilecektir.


- Peşin Faiz Tahsilatı yapılmamışsa; Kredi’ye sabit faiz uygulanacak olup faiz oranı, aşağıda ve Ödeme Planı’nda gösterildiği şekilde olacaktır. Buna göre sabit faizli krediler için, Kredi Faiz Oranı ve Geri Ödeme tutarları, Kredi’nin vadesi boyunca değişmeyecektir. Sözleşme tahtında kararlaştırılan sabit faiz oranı ancak, tarafların mutabakatı halinde değiştirilebilecektir.


(Evkredisi sözleşmesinin tamamı için kredi kullanmayı düşündüğünüz banka ile iletişime geçebilirsiniz.)Ev kredisi başvuru koşulları!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com