Evviva Yaşam Merkezi Mağdurları Derneği kuruldu!

Evviva Yaşam Merkezi Mağdurları Derneği kuruldu! Evviva Yaşam Merkezi Mağdurları Derneği kuruldu!

Bulut İnşaat Esenyurt Bölgesinde Evviva Yaşam Merkezi mağdurlarının haklarını korumak amacıyla “Evviva Yaşam Merkezi Mağdurları Derneği" 26 Ekim 2016 tarihinde kuruldu.


Bulut İnşaat Esenyurt Bölgesinde Evviva Yaşam Merkezi mağdurlarının haklarını korumak amacıyla “Evviva Yaşam Merkezi Mağdurları Derneği" 26 Ekim 2016 tarihinde kuruldu. Dernek kurucuları ve Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını Evviva Yaşam Merkezinden konut satın alan ve mağdur olan kişiler oluşturuyor. 


İşte Evviva Yaşam Merkezinde Ev Alanlar Mağdur Derneği'nin kuruluş amacıyla ilgili yaptığı açıklama;


Evviva Yaşam Merkezi mağdurlarının haklarını korumak maksadıyla, 26/Ekim/ 2016 tarihinde, “EVİVA Yaşam Merkezinde Ev Alanlar Mağdur Derneği” kurulmuştur. Derneğimizin kuruluşu, kurucu üyeleri, yetkili organları, işleyişi ve üyelik şartları dernek tüzüğümüzde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Dernek tüzüğümüz, derneğimizin internet sitesinde bulunmaktadır.  (evvivayasamder.org)


Derneğimiz, Evviva Yaşam Merkezi projesinden daire satın alan ve dairelerin teslim edilmemesi sebebiyle mağdur edilen tüm gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak, mağduriyetleri tüm yönleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamuoyuna anlatmak ve kamuoyu oluşturmak, mağdurların her türlü maddi ve manevi kayıplarının telafisini sağlamak amacıyla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmalar yapmak, üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek ve üyelerinin haklarını korumak amacıyla kurulmuştur.


Derneğimiz, her türlü hak ihlalinin takipçisi olmayı ve mağdurların haklarının korunmasını kendisine misyon olarak belirlemiştir. Bu çerçevede, üyelerimizin haklarının korunmasının sağlanması, bunun için gerek kamusal anlamda gerekse hukuksal  anlamda her türlü faaliyette bulunulması derneğimizin birinci önceliğidir. Derneğimiz söz konusu misyonuna yönelik olarak çalışırken hiçbir şekilde maddi menfaat gözetmeyecek, tam tersine üyelerimizin haklarını ihlal eden her türlü çıkar gruplarının karşısında olacaktır.


Dernek kurucuları ve Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Evviva Yaşam Merkezinden konut satın alan ve mağdur olan kişilerdir. Kurucuları, yöneticileri ve üyeleri, sizin gibi  hakları  gasp edilmiş inşaat  mağdurlarıdır. Derneğimizin kurucu ve yöneticileri arasında, herhangi bir çıkar grubuyla irtibatlı ve/veya iltisaklı hiçbir kişi yoktur.  Dernek yönetiminin tamamı, değişik kurum ve kuruluşlarda çalışan ve hepsi haklarını almaya çalışan değişik meslek gruplarından mağdur arkadaşlarımızdır. Derneğimiz hiçbir siyasi veya ticari oluşumun, hiçbir çıkar grubunun, kuruluşun veya şirketin himayesinde veya kontrolünde değildir. Derneğimizin arsa sahipleri, yüklenici Bulut İnşaat veya üçüncü şahıs gerçek veya tüzel kişilerle hiçbir ilgisi veya irtibatı yoktur. Derneğimiz, söz konusu inşaatın yapılmaması ve dairelerin teslim edilmemesi sonucunda mağdur edilmiş üyelerinin hakkını sonuna kadar savunmayı amaçlanarak kurulmuştur. Derneğimiz hiçbir ticari faaliyeti bulunmayacaktır ve üyelerinden dernek tüzüğünde belirtilen yıllık aidatın haricinde hiçbir maddi talebi olmayacaktır.


Derneğimiz, öncelikle İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 2870 Ada,  21 numaralı parselde inşaatına başlanan fakat tamamlanmayan Evviva Yaşam Merkezi projesinden konut satın alan tüm mağdurlara bütün iletişim vasıtalarını kullanarak ulaşmaya çalışacak ve mağdurların dernek çatısı altında toplanmasını sağlayacaktır. Derneğimizin en önemli amacı, inşaatın kaldığı yerden devam ettirilerek en kısa sürede tamamlatılması, mağdurların dairelerinin tapusunu ve dairelerini fiili olarak teslim almalarını sağlamaktır. Mevcut durumda, birinci öncelikli en akılcı ve gerçekçi çözüm tarzı, uzlaşmazlığın tüm tarafları arasında,  inşaatın ilerlemesi hususunda mutabakata varılmasını sağlamak, inşaatın devam ettirilmesi için esasları tespit etmek ve bu esasları yazılı sözleşmelere geçirmektir. Bu amaca ulaşabilmek maksadıyla, Kasım 2016 tarihinde üye kayıtlarının yapılması ve derneğimizin örgütlenmesini müteakip, Yönetim Kurulumuz tarafından,  arsa sahipleri, yüklenici/satıcı Bulut İnşaat yetkilileri ve konunun tüm tarafları ile toplantılar tertip edilecek ve yapılacak bu toplantılarda taraflar arasında uzlaşma sağlanarak inşaatın devam etmesi yönünde gayret gösterilecektir. Bunun sağlanamaması halinde, öncelikle kamuoyu yaratmaya yönelik olarak başta yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve medya olmak üzere mağduriyetlerimizin her mecrada yer alması sağlanacak,  yasalar çerçevesinde gösteri ve yürüyüş organize edilerek ses getirici ortak etkinlikler yapılacak, bunlarla eş zamanlı olarak yasal mevzuat çerçevesinde, üyelerimizin mağduriyetine sebep olan tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında ceza davaları ve hukuk davaları ikame edilecektir.


Derneğimizin faaliyetleri, etkinlikleri, gelir ve gider tabloları internet sitemizde ayrıntılı olarak yayınlanacaktır. Derneğimizin etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi ve üyelerinin haklarını en iyi şekilde koruyabilmesi ancak tüm Evviva Yaşam Merkezi mağdurlarının derneğimize üye olarak tek çatı altında toplanması ile sağlanabilir. Bu maksatla tüm Evviva Yaşam Merkezi mağdurlarını derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.


Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Evviva Yaşam Merkezinden konut satın alan, yüklenici/satıcı Bulut İnşaat ile sözleşme imzalayan tüm mağdurlar derneğimize üye olabilecektir. Dernek üyelik formları internet sitemizde mevcuttur.


Derneğimize üye olmak isteyen mağdurların, Evviva Yaşam Merkezi sözleşmelerinin fotokopisi, ödeme belgeleri fotokopisi ve ıslak imzalı dernek üyelik formunu derneğimiz adresine posta veya kargo ile göndermelerini rica ederiz. Derneğimizin açık adresi aşağıda sunulmuştur. Derneğimize yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanacak ve sonuç başvuru sahibine bildirilecektir.  Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilecektir. Aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığının tespit edilmesi ve üye sayısının mevcut daire sayısından fazla olması halinde üyelik durumu bilahare değerlendirilecektir.


Tüm Evviva Yaşam Merkezi mağdurlarının derneğimize üye olmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.   


DERNEK ADRESİ:

EVİVA Yaşam Merkezinde Ev Alanlar Mağdur Derneği

İkitelli Atatürk San. Sit. 1.Blok No:7 Başakşehir/İstanbul


İLETİŞİM: www.evvivayasamder.org