Eyüp Kemerburgaz'da 3.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Eyüp Kemerburgaz'da 3.2 milyon TL'ye satılık arsa!İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu, Eyüp Kemerburgaz'da bulunan arsayı satışa çıkardı. Tarla nitelikli gayrimenkulün satış bedeli 3 milyon 267 bin TL olarak belirlendi.


T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU


DOSYA NO : 2015/154 SATIŞ


GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN


Satılmasına Karar verilen gayri men kul ün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :

TAPU KAYDI : İstanbul ili, Eyüp ilçesi., Kemerburgaz Köyü., İki kemer Mevkii., Ada/Parsel: -/562., Yüzölçüm:3.630,00m2., Ana Taş. Nitelik : Tarla., Taşınmaz ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut İstanbul 10 Sulh Hukuk Mahkemesi kıymet takdiri davası ilamı gereği Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; " Eyüp Belediyesi İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 09.11.2002 sayılı yer, 13.11.2002 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kemerburgaz revizyon imar Planında Tarım alanında kalmakta olduğu imar yazılarından anlaşılmaktadır." Denilmektedir.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut. İstanbul 10 Sulh Hukuk Mahkemesi kıymet takdiri davası ilamı gereği Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;

"Dava konusu taşınmaz Eyüp ilçesi Kemerburgaz köyü Mithat Paşa mahallesi Senaik bulvarı No 51 adresindedir. Arsa boştur. Düz bir alana sahiptir. Dosya içerisindeki çap örneğinden de görüleceği gibi herhangi bir cephesinden yol bulunmamaktadır. Arazi üçgen şeklindedir. Her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır." Denilmektedir.

GAYRİMENKULUN KIYMETİ : Dosyada Mevcut İstanbul 10 Sulh Hukuk Mahkemesi kıymet takdiri davası ilamı gereği taşınmazın değeri 3.267.000,00.TL. (üçmilyonikiyüzaltmışyedibin.TL.) ' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 18 dır.

SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 12/04/2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 11.30.' dan - 11.35' a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 12/05/2017 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 12.05.2017 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler mal ip muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2015/154 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (jİK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacaguaezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat amnmat Satışypeşin para iledir. Alıcı islediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV., ‰5,69 D.V., T, %o 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her lürfii vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Del lal iye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,

Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili haklan için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale Öncesi ilgililerinin kendi dummlarfrîî bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/154 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 16.12.2017