Eyüp Mezarlığı'nın üst yapı imalat işinin ihalesi 22 Eylül'de!

 Eyüp Mezarlığı'nın üst yapı imalat işinin ihalesi 22 Eylül'de!İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Eyüp Mezarlığı'nın üst yapı imalat işini 22 Eylül 2014 'te saat 11.30'da ihaleye çıkarıyor. Söz konusu işin 75 günde tamamlanması planlanıyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Eyüp Mezarlığı'nın üst yapı imalat işini ihaleye çıkarıyor. İhalesi, 22 Eylül 2014'te saat 11.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü'nde yapılacak. İş 75 günde tamamlanacak. 


İHALE İHALE


2014/110007 İKN İST.B.B.BŞK.SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ MÜDÜR - Evrak No: 291


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ


LAHİT MEZARIN ÜSTYAPISININ İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR


Eyüp Mezarlığındaki 264 Adet Lahit Mezarın Üst Yapısının İmalatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uneu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 


ayrıntılı bilgiler aşağıda ver almaktadır.


İhale Kayıt Numarası: 2014/110007


1- İdarenin


a) AdresiZincirlikuyıı mezarlık alanı girişi Büyükdere Caddesi ŞİŞLİ/İSTANBUL


b) Telefon ve faks numarası;2123126585 - 2122115131


c) Elektronik Posta Adresi: adem.avci;aŞ ibb.gov.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı:264 Adet Lahit Mezarın Üst Yapısının İmalatı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer: Eyüp Mezarlığı


c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü M.Nesih Özmen Malı. Kasım Sok. No:62 Merter/İstanbul


b) Tarihi ve saati : 22.09.2014 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 


yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 


kayıtlı olduğunu gösterir belge.


4.1.2. Teklif vermey e y etkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi vey a İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 


Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 


tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptın lam az. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı 


düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası ticaret odası 


bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 


son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve 


mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 


ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan AXV11I Grubu işleri benzer iş olarak kabul 


edilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği bölümü diploması iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY ( Türk Lirası) karşılığı Mezarlıklar Müdürlüğü Zinciri ikuyu Mezarlık Alanı Girişi Büyükdcre Cad. Şişli/İstanbul adresinden satın 


alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu M.Nesih üzmen Malı. Kasım Sok. No:62 Merter/İstanbul adresine 


elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale y apılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 


işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1.20


Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İhale ilanı için tıklayın