Faha Ventures Teknoloji Yatırımları ve Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Faha Ventures Teknoloji Yatırımları ve Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Faha Ventures Teknoloji Yatırımları ve Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi Ataşehir'de 400 milyon TL sermaya bedeli ile Faruk Kalkavan ve Muhammed Halit Sönmez tarafından kuruldu. 


Faha Ventures Teknoloji Yatırımları ve Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi Ataşehir'de 400 milyon TL sermaya bedeli ile Faruk Kalkavan ve Muhammed Halit Sönmez tarafından kuruldu. 

Faha Ventures Teknoloji Yatırımları ve Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: - Her türlü gayrimenkulün alınıp satılması. - Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi. - Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri; gayrimenkulü ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık ve benzeri. - Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık faaliyetleri. - Finansal danışmanlık faaliyetleri. - İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri. - Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri. - Gayrimenkul danışmanlık faaliyetleri. - Teknoloji yatırımları gerçekleştirmek. - Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. - Her türlü yazılımın geliştirilmesi, dağıtılması, satılması ve kiralanması hizmetlerini sağlamak. - Bina projelerinin geliştirilmesi. - İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı. - İkamet amaçlı binaların inşaatı. - Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması. - İkamet amaçlı ahşap binaların inşaatı. - Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi. - Yıkım işleri. - Sıva işleri. - Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama faaliyetleri. - Binaların iç ve dış boyama işleri. - Cam takma işleri. - Bina dışı yapıların boyama işleri. - Dekoratif malzemenin, bezemelerin ve süslerin montajı ile inşaatlardaki bys. diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler (radyatörleri kaplayan ızgaraların montajı ile akustik panel, karo veya diğer malzemeleri içeren akustik işler dahil). - Yeni binaların inşaat sonrası temizliği. - Betondan, çimentodan ve suni taştan prefabrik yapıların, yapı elemanlarının ve diğer ürünlerin toptan ticareti. - Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri. - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri - Peyzaj mimarisi faaliyetleri ve peyzaj konusunda mimari danışmanlık faaliyetleri. - Laboratuvar, hijyen veya eczacılık ile ilgili cam eşyalar ile cam ampullerin (serum ampulleri) imalatı. - Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı. - Göz tedavisi ile ilgili cerrahi, tanı, test ve benzeri aletlerin imalatı. - Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin imalatı. - Tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler, tıbbi endoskoplar, klinik veya veterinerlik termometreleri, böbrek diyaliz cihazları, transfüzyon cihazları imalatı. - Anestezi cihaz ve aletleri, diyatermik cihazlar (ultrasonikler dahil), ultrasonik litotripsi aletleri ve laboratuvarlarda kullanılan santrifüjlerin imalatı. - Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan bys. diğer araç ve gereçlerin imalatı. - Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar. - Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti. - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti. - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler. - Yapışkanlı bandajlar, katkütler ve benzeri tıbbi malzemelerin üretimi (steril cerrahi katgütler, eczacılık maddeleri ile birlikte kullanılan tamponlar, hidrofil pamuk, gazlı bez, sargı bezi vb.) Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: - Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek; bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis etmek, ipotek almak, ipotek vermek ve ipotekleri fek etmek. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapmak, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek. - Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul malları almak, satmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak yahut kiraya vermek. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul mallar üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet tesis etmek ya da bunları fek etmek. Alacaklarına karşılık rehin almak, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine rehin vermek, bunların terkinini talep etmek. - Şirket konusu işlerin yapılabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alametifarika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek; bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak. - Şirket amacını gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunmak. - Faaliyet konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kamu kurumlarının ve özel kurumların açtığı ihalelere katılmak ve ihalelerde teklifte bulunmak, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük almak ve vermek, sözleşmeler imzalamak ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Barbaros Mah. Karanfil Sok. Varyap Meridian Sir.V1 No:1A ATAŞEHİR