Çukurova Balkon

Fatih Kalenderhane'de 2 milyon TL'ye satılık arsa!

Fatih Kalenderhane'de 2 milyon TL'ye satılık arsa! Fatih Kalenderhane'de 2 milyon TL'ye satılık arsa!

Fatih Belediyesi, Kalenderhane Mahallesi'nde Vezneciler Kız Öğrenci Yurdu karşısı, Türkmenistan Kültür Merkezi ve Damat İbrahim Paşa Camii yanında arsa satıyor. 2 milyon 165 TL'ye satılacak arsanın ihalesi 22 Nisan'da yapılacak...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Fatih Belediye Başkanlığından:


İHALENİN KONUSU:

Madde 1 - Aşağıda nitelikleri madde 2’de belirtilen Fatih - Kalenderhane Mahallesi, 668 ada, 43 parsel sayılı 107.19 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın 2886 sayılı yasa gereğince ve şartnamesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

Madde 2 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN;

 

İşin Adı: Arsa satışı

İlçe : Fatih

Mahalle: Kalenderhane

Niteliği: Arsa

İmar durumu tasdik tarihi: 13.02.2015

Enc. Teklif Bel. Tas. Tarihi: 03.03.2015

Pafta: 119

Ada: 668

Parsel: 43

İrtifa: H: 9.50mt

Meri imar planı: Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar planında

Tasdik Tarihi/Ölçeği: 04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000

Koruma Bölgesi/Arazi kullanımı: Dünya Miras Alanı / 2. Derece Ticaret

Meclis karar Tarih/No: 09.10.2013/165

Encümen karar Tarih/No: 11.03.2015/214

Parsel alanı: 107.19 m2

Tapu Kaydı: 08.04.2010

Takdir Kom. Raporu: 02.03.2015/317

Muhammen Bedeli: 2.000.165,40 TL

Geçici Teminat Miktarı %3: 60.004,97 TL

İhale iştirak teminatı %10: 200.016,54 TL

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli: Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu

İhale İlan Adedi: 2 defa

İhale tarih ve saati : 22/04/2015 tarih,      Saat: 09.00'da

Şartname ve ekleri: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 500,00 TL karşılığında temin edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 54 A Blok Kat:2)

İlgili Mevzuat ve Tebliğler: 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa

İhale komisyonunun Toplantı yeri ve İhalenin yapılacağı yer adresi: Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 54  -  B Blok 1.kat (Asma kat) FATİH/İSTANBUL

SANTRAL: 453 14 53 / 453 14 00 (1443-1447)

FAKS: 0212 453 14 75


Madde 3 - İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler istenir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2. İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan)

3. Noter tasdikli imza beyannamesi.

4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi - süresiz şartı aranır ve Banka teyit yazılı olacaktır.)

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,

7. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

8. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

9. Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,

10. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,

11. Tebligat için adres bildirimi,

12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter tasdikli vekaletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve Banka teyit yazılı olacaktır.)

7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

9. Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,

10. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,

11. Tebligat için adres bildirimi,

12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ibraz etmek suretiyle belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 4 - İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, İhaleye katılmak isteyenler % 3 geçici teminat ile % 10 ihale iştirak teminatını Fatih Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte, şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler, ihale günü olan 22/Nisan/2015 tarih, Saat: 08.30’a kadar Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

Madde 5 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ihale üzerinde kalan istekliye ait olup, satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

Madde 6 - İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

Madde 7 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

Madde 8 - İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

Madde 9 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 10 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Madde 12 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

3025/1-1