06 / 07 / 2022

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı imar planı onaylandı!

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı imar planı onaylandı!

İstanbul Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanına yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yat Limanı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporu onaylandıTEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih         : 17/3/2015

Karar No  : 2015/13

Konu         : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 17/3/2015 tarih ve 1617 sayılı yazısına istinaden;

1- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. adına kayıtlı 1.135 m² yüzölçümlü 274 ada, 1 no’lu parsel ile 434.538,58 m² yüzölçümlü devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları kapsayan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanına yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yat Limanı (Emsal 0,13; Yeraltı Otoparkı dahil Emsal: 0,31; Hmax çatı dahil:7,50 m) ve Balıkçı Barınağı kullanım kararlarını getiren 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun onaylanmasına, 

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı imar planı askıya çıktı!


İmar planı için tıklayın