28 / 05 / 2022

Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi TBMM'de!

Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi TBMM'de!

Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilme kapsamına alınması meclis gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu konuya ilişkin soru önergesi verdi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilme kapsamına alınmasını TBMM gündemine taşıdı. İbrahim Özden Kaboğlu, konuya ilişkin soru önergesi verdi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, sorularının Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından yanıtlanmasını talep etti. 

CHP'li Kaboğlu, "Aşağıdaki sorularımın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 98'inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddelerine uygun olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) iletilmesi ve Sayın Bakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim." diye konuştu. İbrahim Özden Kaboğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 

"Kadıköy ilçesi, Zühtüpaşa Mahallesi Kalamış mevki sınırları içerisinde yer alan Türkiye Denizcilik İşetmeleri A.Ş. adına kayıtlı Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı alanı, özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu kapsamda yapılan imar planı değişiklikleri ile yat limanının ihtiyaçlar ölçüsünde yenilenmesi adına turizm konaklama alanı ve ticari alan gibi yapılaşma alanları öngörülmüştür. Plan bölgesi; ikinci derece doğal sit alanı, üçüncü derece arkeolojik sit alanı ve birinci derece doğal sit alanı (Fenerbahçe Burnu) komşuluğunda yer aldığı için, bu alana ilişkin projelerde bu alanlara zarar vermeme gereği açıktır. 

Planlar ile bölgedeki kara alanı, dalgakıran büyüklüğü ve yat bağlama kapasitesinde ciddi artışlar öngörülmüştür. Bu planlar yapılırken, bölgenin sit alanı olması ve bölgede yaşayan nüfus yapısı gibi kriterler dikkate alınmamıştır. Ayrıca, özelleştirme kapsamındaki bölgeye ilişkin imar plan değişiklikleri ve projenin etki analizi de yapılmamıştır. Son yıllarda Tuzla, Pendik ve Kartal'da yapılan yat limanlarına rağmen, Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı'nda ne sebeple bu düzeyde bir büyümenin gerçekleştiğine ilişkin makul bir gerekçe ve açıklamaya ise ulaşılamamıştır.

Yat limanının bulunduğu alan, 1985 yılında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Kadıköy Belediyesi'nde tahsis edilmiştir. Yat Limanı ve çevresindeki yeşil alan, yol, rekreasyon alanına ilişkin yapım ve diğer bütün mali yükümlülükler, Kadıköy Belediyesi tarafından karşılanmıştır. Devamı süreçte, tahsis iptal edilmiş ve Yat Limanı alanı 2011 yılında özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. 7 Ekim 2021 tarihinde ise yapılan ihale ile özelleştirme ilanında belirtilen değerin (4.500.000) neredeyse yarısı bir bedel ile (2.531.000) özelleştirilerek kamusal bir alan yine kamu zarara uğratılarak ranta açılmıştır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarında, Özelleştirme Yüksek Kurulu imar planında değişiklik yapmadan önce, ÇED Raporu alınmalıydı. Ancal, bölgede ciddi yapılaşma öngören söz konusu özelleştirme kararı ve planlara ilişkin olarak ÇED bulunmamaktadır."

Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı nın özelleştirilmesi TBMM de!

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun soruları:

1. Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı özelleştirme kapsamına alınırken, ilçe mukimlerinin ve Kadıköy Belediyesi'nin görüşlerine başvurulmuş mudur?

2. Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı'na ilişkin Anadolu Yakası'nda yeni yapılan AVM - Yat Limanları dikkate alındığında, nasıl bir ihtiyaç gözlemlenmiştir?

3. Yat limanının yenilenmesi ihtiyacı araçsallaştırılarak AVM ve otel konseptinde bir rant projesi olabilecek alanın çevreye vereceği zararlar hesaplanmış mıdır?

4. Nüfus yoğunluğu ve trafik sorunu olan bu bölgede, kıyı kullanımını azaltacak ve yeşil alanları yok edecek böyle bir proje aracılığıyla nasıl bir kamu yararı öngörülmektedir?

5. Kalamış Yat Limanı, ihale ilanınındaki değerin çok altında bir bedel ile kamunun zarara uğratılması pahasına özelleştirilmesi yerine; Kadıköy Belediyesi'nin bölgedeki yeşil alanları koruma hassasiyeti gözetilerek; alanın, inşasını da gerçekleştiren Kadıköy Belediyesi'ne neden devredilmemiştir?

6. ÇED Raporu hazırlanmadan neden ihale yapılmıştır?

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com