Flop İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Flop İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Flop İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Flop İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Ali Rıza Canik Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Ahmet Keleş Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 300 bin TL'lik sermaye ile 4 Mayıs'ta kuruldu.Flop İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Ali Rıza Canik Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Ahmet Keleş Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 300 bin TL'lik sermaye ile 4 Mayıs'ta kuruldu. 


Flop İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. a-Konusu ile ilgili her türlü kat karşılığı konut ve işyeri yapmak,arsa alıp üzerinde işyeri , konut yapmak, yaptırmak satmak ile bu ve benzeri binaların bakım onarım dekorasyon ve inşaat işlerini yapmak. b-Konusu ile ilgili her türlü ürün ve malzemelerin, bu alanlarda kullanılan araç gereç donanım ile makinalar ve bunlarla kullanılan aksam teferruat, yedek parçaların ithal, dahili ticaretini, pazarlamasını ve ihracını yapmak. Kiralamak , kiraya vermek. c-Bu makinalarla ilgili proje, plan teknik hesaplar ve fizibiliteler yapmak, danışmanlık etüt ve araştırma yapmak. Yapılmış projeleri uygulamak, taahhütte bulunmak, bunlara ait mesleki ve idari kontrollük hizmetleri yapmak. d-Şirket faaliyeti için gerekli her çeşit iç ve dış borç alma ve borç verme muameleleri yapmak adi ve müteselsil kefalet rehin,  ipotek vesair her türlü teminat alma ve verme işlemlerini yapmak, her türlü ticari mali ve sınai iş ve taahhütlere girişmek, uzun orta ve kısa vadeli teminatlı veya teminatsız iç ve dış krediyi temin etmek. e-Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı her türlü firmalarla ve gerçek kişilerle işbirliği ve ortaklıklar kurmak, kurulmuş veya kurulacak ortaklıkların sermaye ve yönetimlerine iştirak etmek, onları devir almak, işletmek veya yeniden şirketler kurmak, anlaşmalar yapmak. f-Konusu ile ilgili olarak her türlü komisyonculuk, nakliyat, ithalat ve ihracat yapmak, mümessillik, distribütörlük, acentalık almak ve vermek. g-Faaliyeti ile ilgili olarak ticari ve teknik patent, know  how (teknik bilgi), teknik yardım ve lisans anlaşmaları yapmak,  imtiyaz ruhsatnamesi ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından tescil edilmiş olanları devir almak. h-Aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit tahvil ve hisse senetlerini almak, satmak. ı.Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında her türlü taahhüt proje, teknik müşavirlik işlerini tek başına ve başkaları ile müşterek alıp yapmak,belirtilen konularda yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere girmek i- Şirket işleri için her türlü menkul ve gayrimenkul mallar, gayri maddi haklar iktisap etmek, şirketin arsa ve arazi gibi taşınmazlarını satmak, bunlar üzerine tevhit, ifraz, terk yola terk ve cins tahsislerini yaptırmak, her türlü taşıtları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, şirket leh ve aleyhine irtifak, intifa ipotek ve sair hakları tesis kabul ve fekketmek, üçüncü kişilerin bankalar veya şahıs ve kuruluşlardan alacakları kredileri temin etmek için lehlerine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, aynı şekilde verilecek teminatları kabul, tesis ve fekketmek. Yukarıdagösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı görülecek başka işlere de girişilmek istenildiği takdirde ortaklar kurulu kararı ile bu işleri de yapabilecektir. Anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Tescil ve İlan edilmesi gerekmektedir.


Flop İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi, 39. Sokak, 54/3.