Gayrimenkul sahibi hangi giderlerden sorumludur?

Gayrimenkul sahibi hangi giderlerden sorumludur?Bina malikinin kusursuz sorumluluğu neleri kapsar? Bakım ve onarımdan gayrimenkul sahibi sorumlu mudur? İşte ayrıntılar...


Bina malikinin kusursuz sorumluluğu neleri kapsar? Bina malikinin kusursuz sorumluluğuna ilişkin tazminat istemiyle açılan davada, mahkeme kira ilişkisi kapsamında Yargıtay taşınmaz malikinin bakım ve onarım ile yükümlü olduğunu belirtti. İşte ATD Hukuk Bürosu'nun konuya ilişkin metni...

Bina malikinin kusursuz sorumluluğuna ilişkin tazminat istemiyle açılan davada davacı taraf,  davalının evini yazlık olarak 8 günlüğüne kiralamış, evde balkon çökmesi sonucunda  ağır yaralanmış, bunun sonucunda davalının evin bakımını ve onarımını yapmaması  nedeni ile sorumlu olduğunu, ceza dosyasında alınan raporda davacının kusurlu olduğunun  belirlendiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla sürekli ve geçici iş  göremezlik nedeni ile 900 TL; bakım ücreti, yol, yemek, konaklama zararları için 100 TL  maddi tazminat ile, 30.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini  istemiş, ıslahla geçici ve sürekli iş göremezlik tazminatını 112.260,32 TL'ye yükseltmiştir. 

Gayrimenkul sahibi hangi giderlerden sorumludur?

Yerel Mahkemece “Davacının 9 ay geçici süreyle iş göremezlik halinde kaldığı, çalışma  gücünü %34 oranında daimi olarak kaybettiği, olayda davacının evin eski ve bakımsız  olmasına göre gerekli dikkat ve özeni göstermediği, bu nedenle olayda %50 oranında kusurlu  olduğu, ev sahibi olan davalının ise evi kiraya veren kişi olarak gerekli bakım ve onarımlarını  yaptırmayarak tehlikesiz bir şekilde hazır vaziyete getirmediği, bu sebeple %50 kusurlu  olduğu, aktüerya bilirkişisinin yaptığı hesaplamaya göre davacının 4.713,82 TL bakım gideri  zararı, 107.546,50 TL geçici ve sürekli iş göremezlik zararı olmak üzere toplam 112.260,32  TL maddi zararı olduğu gerekçeleriyle; 25.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, toplam 112.260,32 TL maddi tazminatın olay  tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı tarafa  verilmesine” karar verilmiştir. 

İşbu yerel mahkeme kararına karşın süresi içinde davalı vekilince istinafa başvurulmuştur. İstinaf taleplerinin reddi sonucu davalı taraf vekilince temyiz yoluna başvurulmuştur. 

Gayrimenkul sahibi hangi giderlerden sorumludur?

2. Sorumluluğa İlişkin Yargıtay Değerlendirmesi  

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2020/11867 E. 2021/3448 K. ile 31.03.2021 tarihli kararında  öncelikle dava konusu belirlenmiştir. İlgili dava konusu uyuşmazlık kısaca bina malikinin  kusursuz sorumluluğundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. Somut  olayda Yerel Mahkeme davacının talepleri doğrultusunda tazminat istemini hukuka uygun  bulmuştur.  

Yapılan Yargıtay incelemesi neticesinde davalının talepleri yerinde görülmeyip ilk  derece mahkemesince verilen tazminat kararı haklı bulunmuştur. 

Taleple bağlılık ilkesi doğrultusunda Yerel Mahkemenin ancak talep edilen tutarda tazminata  hükmedebileceği yönünde karar tesis edilmiştir.

Gayrimenkul sahibi hangi giderlerden sorumludur?

3. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Bina malikinin kusuru bulunmasa da sorumlu olacağı hususunu ve taleple bağlılık ilkesini açıklayan işbu Yargıtay kararına ilişkin değerlendirmelerimizi okumanızda fayda bulunduğu  kanaatindeyiz. Zira; 

1) Her ne kadar kısa dönem için kira ilişkisi kurulmuş olsa da Yargıtay taşınmaz malikinin bakım ve onarım ile yükümlü olduğunu, bu yükümlülüğe aykırı hareket  edilmesi halinde taşınmaz malikinin sorumluluğunun doğacağını açıkça ifade etmiştir.  

2) Bu bağlamda maliki olduğunuz taşınmazlara yönelik bakım ve onarım  yükümlülüğünüzü ihmal etmemeniz elzem olup; aksi halde hukuki ve/veya cezai  sorumluluğunuzun doğma ihtimali olduğunu hatırlatırız.  

Gürültücü komşuya dava şoku!