Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi geçerlilik süresi!

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi geçerlilik süresi!

Satış vaadi, ilerideki yapılacak satış akdinin taahhüdü niteliğinde olan bir ön akit olarak karşımıza çıkıyor. Peki, kaç yıl geçerli? İşte, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi geçerlilik süresi!


Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi geçerlilik süresi!

Satış vaadi, ilerideki yapılacak satış akdinin taahhüdü niteliğinde olan bir ön akit olarak karşımıza çıkıyor.  Satış vaadi sözleşmeleri noterlerce düzenleme şeklinde tanzim ediliyor. 


Dışarıda hazırlanarak imzaları noterce tasdik edilmiş satış vaadi sözleşmeleri geçersiz sayılıyor. Taraflardan birinin istem halinde tapu kütüğünün şerhler sütununa şerh edilmesi mümkün oluyor. 


Şerh tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmiyor. Ancak şerhin sicilden terkini için malikin talebi gerekiyor. 


İştirak halinde mülkiyette hissedarlar hisselerini iştirak hali bozulmadan satışı vaad edilebiliyor. Hacizli ve ipotekli taşınmaz malların satışının vaadinde sakınca bulunmuyor. 


Bir taşınmaz malın birden fazla satış vaadine konu edilmesi ve tapu siciline şerhi mümkün oluyor. Bu işlemler için tapuda bazı belgeler gerekiyor;


İstenen Belgeler

1. Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı 

2. İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge (vekaletname vs.)

3. Noterce düzenlenmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

4. Taşınmaz mal bina ise deprem sigortası


Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi geçerlilik süresi!

Taşınmaz üzerindek, şerh beş sene devam edebiliyor.  Beş sene geçtikten sonra hükmü kalmaz ve resen telkin edebiliyor.  Ancak taşınmaz mal üzerine işlenen satış vadi şerhi 5 yıllık süreyi aşmış ve satış vaadi lehdarına satış yapılmamış ise taşınmaz mal malikinin talebi üzerine satış vaadi lehdarının muvafakatı aranmaksızın harçların tahsili ile taşınmaz üzerindeki şerh resen terkin ediliyor. Terkin edilen şerhin satış vaadi lehdarına bildirilmesi gerekir.


Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedir nasıl yapılır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com