Gaziantep Şahinbey'de 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!

Gaziantep Şahinbey'de 10 yıllığına kiralık gayrimenkul! Gaziantep Şahinbey'de 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gaziantep Şahinbey Akyol mahallesinde yer alan gayrimenkulü 10 yıllığına kiraya verecek.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gaziantep Şahinbey Akyol mahallesinde yer alan gayrimenkulü 3 milyon 600 bin TL muhammen bedelle 10 yıllığına kiraya verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1- İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan tapunun Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Akyol Mahallesi 8096 Ada, 1 ve 2 parsellerde ve Şahinbey İlçesi, Akyol Mahallesi 8097 Ada, 1 parselde kayıtlı BAYAZHAN olarak anılan taşınmazda bulunan otopark, restoran, açık restoran, kafeterya, pastane, 13 adet dükkân ve zemin kattaki avlu ile birlikte komple olarak 10 yıllığına kiralanması işidir.
2- İŞİN SÜRESİ:
İdare tarafından kiracıya yapılacak iş yeri teslim tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.
3- MUHAMMEN BEDEL:
İhale konusu işin muhammen bedeli aylık 30.000,00-TL olmak üzere, 10 yıllık toplam muhammen bedeli 3.600.000,00-TL ‘dir.
4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü Artırma suretiyle yapılacaktır.
5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.
6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
Geçici teminat tutarı 108.000,00-TL ’dir.
7- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerin ihalesi 7 AĞUSTOS 2019 Çarşamba günü saat 16.00 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç 7 AĞUSTOS 2019 Çarşamba günü saat 12.00’ ye kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
8- İSTENİLEN BELGELER:
Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter onaylı vekâletname,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noterden onaylı imza sirküleri,
e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
g) Geçici teminat olarak banka veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır.
ğ) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)
h) En az 3 yıldır aktif olarak, kiraya verilecek taşınmazın niteliğine uygun Turizm İşletme Belgeli bir işletme işlettiğini işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile belgelendirmek.
B) İstekli tüzel kişilik ise;
a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
d) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname
e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
f) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)
g) En az 3 yıldır aktif olarak, kiraya verilecek taşınmazın niteliğine uygun Turizm İşletme Belgeli bir işletme işlettiğini işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile belgelendirmek.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.