Manisa Salihli'de 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!

Manisa Salihli'de 10 yıllığına kiralık gayrimenkul! Manisa Salihli'de 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!

Salihli Belediye Başkanlığı Seyrantepe Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü 10 yıllığına kiraya verecek. İhale 24 Aralık 2019 tarihinde saat 13:30'da yapılacak. 

Salihli Belediye Başkanlığı Seyrantepe Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü aylık 21 bin TL bedelle 10 yıllığına kiraya verecek. İhale 24 Aralık 2019 tarihinde saat 13:30'da gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZ 10 YILLIĞINA KİRALANMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR
Salihli Belediye Başkanlığından:

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda tespiti yapılan, Seyrantepe Mahallesi 134 Ada 89 parselde bulunan 12.470,00 m2 lik yüzölçüme sahip taşınmaz içerisinde, Restoran BinasıAltında Deposu bulunan 1 Katlı Lojman, Açık Otoparkı ve Seyir Tepesi Olarak Bilinen Yerdeki 1 Adet Büfe Tarzı Kapalı alandan oluşan taşınmaz, Salihli Belediye Meclisi’nin 04/09/2018 tarih ve 2018/89 Sayılı Kararına istinaden 10 yıllığına kiralanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile 24/12/2019 tarihi Salı günü saat 13:30’da Salihli Belediye Binası Encümen Toplantı salonunda, Belediye
Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile birlikte, hazırlayacakları İhale Teklif Zarflarını en geç 23/12/2019 tarihi Pazartesi günü saat 16:30’ a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı ihale teklif zarfının teslim tarih ve saatine kadar İdare’ ye ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.
2-İhaleye çıkarılan yerin ada-parsel, koordinat, aylık muhammen kira bedeli, geçici ihale
teminatı, ihale kira süresi gibi unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER:
A) Gerçek Kişilerden;
1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İl mühaberi, Tüzel kişiler için ticari tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)
2. TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
4. Vekâletle katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılan kişiye ait noter onaylı imza beyannamesi.
5. Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.
6. Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.
7. İstekli adına Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi.
8. Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.
B) Tüzel Kişilerden;
1. Tebligat için ticari adres beyanı.
2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4. Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü.
5. Tüzel kişiliğe temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi ile Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İl mühaberi,
6. Geçici ihale teminat bedelinin belediyeye ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.
7. Şartname bedelinin belediyeye ödendiğini gösterir alındı makbuzu.
8. Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi.
C) Ortak girişim olması halinde;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,
4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre ihalesi yapılacak olan yer ile ilgili geniş bilgi ve idari şartnamesini mesai saatleri dahilinde 1.000,00 TL. sını ödeyerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilecekleri gibi İdare’de ücretsiz de görebileceklerdir.
Taliplilere ilanen duyurulur.