Ordu Ünye'de 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!

Ordu Ünye'de 10 yıllığına kiralık gayrimenkul! Ordu Ünye'de 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!

Ünye Belediye Başkanlığı Gürecüle Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü toplam 6 milyon TL bedelle 10 yıllığına kiraya verecek.Ünye Belediye Başkanlığı Gürecüle Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü 10 yıllığına kiraya verecek. Gayrimenkul için 10 yıllık kira bedeli 6 milyon TL olarak belirlendi.

Ünye Belediye Başkanlığından:
MADDE 1 - Aşağıda açık adresiyle belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilerek ihale edilecektir.MADDE 2 - İhale Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No: 3 Kat: 3 Belediye Hizmet binasında Başkanlık Makamında Belediye encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
MADDE 3 - Kiraya verilecek taşınmaz malın;
Mülkiyeti Ünye Belediyemize ait, Ünye İlçesi Gürecülü Mahallesinde 1483 ada, 25 nolu parselde kayıtlı 1461.88 m² yüzölçümlü taşınmazın ekli krokide gösterilen kısmının İdarece verilecek olan evraklar doğrultusunda, Yüklenici tarafından hazırlanacak ve İdare tarafından uygun bulunan Uygulama Projeleri (mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projeleri) ve Mahal Listesi doğrultusunda, Yüklenici tarafından yapılacak toplam 165,20 m² kullanım alanlı İdari bina, market, sosyal tesis İşletmeciliği ve çevre düzenlemesi ile akaryakıt
istasyonu işletmeciliği işi verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır
MADDE 4 - İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:
4.1. GERÇEK KİŞİLER:
4.1. Yasal yerleşim yeri belgesi.
4.1.2 Nüfus Kayıt Örneği.
4.1.3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
4.2. TÜZEL KİŞİLER:
4.2.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
4.2.2. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)
4.3. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN ORTAK OLARAK İSTENECEK BELGELER
4.3.1 Tebligat için adres beyanı (Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi)
4.3.2. Geçici teminat;
4.3.3. Nakit yatırılacak geçici teminat (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir)
4.3.4. Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu
4.3.5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,
4.3.6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
4.3.7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
4.3.8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi.
4.3.9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge (1.000,00TL).
4.3.10. Ünye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
4.3.11. İştirakçinin Akaryakıt İstasyonu dağıtıcılığı, satıcılığı veya işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belge aslı veya noter tasdikli sureti.
4.3.12. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge.
4.3.13. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,
4.3.14. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.
4.3.15. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
4.3.16. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.
4.3.17. Adli Sicil Kaydı ( İhale şartnamesinin 6.6 ve 6.7 sayılı maddelerine göre)
MADDE 5:Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
A- İdarenin;
a) Harcama yetkilileri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
MADDE 6 - Taşınmaz malın kira süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 ( on ) yıldır.
MADDE 7 - Geçici teminat 10 yıllık kira ihale bedeli olan 6.000.000,00 TL (KDV Hariç)
(Altımilyon TL) üzerinden alınır. Nispeti % 3 olan Geçici teminat bedeli 180.000,00 TL (Yüzseksenbin TL ) dir.
MADDE 8 - Kesin teminat 10 yıllık kira ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 kadardır. Ancak 2. ve müteakip yıllar kira dönemi başlangıçlarında o yıl aylık kira bedelindeki Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksinin (on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı)hesaplanacak, bir yıllık toplam artış miktarı kadar her yıl ek kati teminat alınacaktır.
MADDE 9 - İhaleye katılabilmek için: 2886 sayılı devlet ihale kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.
MADDE 10 - İstekliler tekliflerini ve ihaleye katılmak için istenilen belgeleri en geç ihale günü olan 09/12/2019 tarihinde, saat 12.00’ ye kadar Ünye Belediyesi Plan Proje Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. İstekliler tekliflerini ve ihale katılmak için istenilen belgeleri iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerinde yine 09/12/2019 tarihinde, saat 12.00’ ye kadar Plan ve Proje Müdürlüğünden ulaşması şarttır.)
MADDE 11 - İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi 1.000,00 TL (Bin TL)
karşılığında 06.12.2019 tarihi ve saat 17:00’a kadar Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünden
görebilir ve temin edebilirler.