Gaziantep Şehitkamil'de kiralık gayrimenkul!

Gaziantep Şehitkamil'de kiralık gayrimenkul! Gaziantep Şehitkamil'de kiralık gayrimenkul!

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Gaziantep Şehitkamil'de yer alan gayrimenkulü kiraya verecek.Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Gaziantep Şehitkamil'de yer alan gayrimenkul için kiralama ihalesi düzenliyor. İhale 16 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00'de yapılacak.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhalenin konusu:
Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Bilek Mahallesinde bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait 2809 nolu parselin ve bu parsel üzerinde yer alan 248 m²’lik deponun ihale yolu ile kiralanması.
İhale konusu taşınmazın niteliği:
2809  nolu  parsel  toplam  323,700  m²’lik  alana  sahip  olup  parselin  etrafı  dikenli  telle çevrilidir. Ayrıca depoya ulaşımı sağlayan toprak yol da sağlı sollu olarak dikenli telle koruma altına  alınmıştır.  Girişte  25  m²  ebadında  bir  adet  bekçi  kulübesi  vardır.  248  m²’lik  depo  iki kısımdan oluşmakta olup, tek katlıdır. Ana depo, yaklaşık 180 m² yüzölçümünde, diğer depo ise, yaklaşık 68 m² yüzölçümü olan 3 adet ayrı bölümden oluşmaktadır.
İhale konusu taşınmazın yeri: Nizip Yolu üzeri, Bilek Mahallesi, Şehitkamil/GAZİANTEP İhale konusu taşınmazın miktarı: Toplam 323,700 m²’lik alana sahip 2809 parsel ve üzerinde yer alan 248 m²’lik depo.
İhale yeri ve usulü:
Yukarıda  konusu,  niteliği,  yeri  ve  miktarı  bildirilen  taşınmaz;  16/04/2020  günü,  saat 14:00’da  Makina  ve  Kimya  Endüstrisi  Kurumu  Genel  Müdürlüğü,  Yatırım  Planlama  Dairesi Başkanlığı, Dögol Cad. No: 2 PK: 06330, 7. Kat, Oda No: 716 Yenimahalle/ANKARA adresinde, Kapalı  Teklif  Usulü  (Sonrasında  ihale  komisyonu  gerekli  görmesi  halinde  açık  artırma  veya pazarlık usulü ile ihaleye devam edebilir) ile kiralanacaktır.
İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: İhale dokümanı; MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Daire Başkanlığı, Dögol Cad. No:  2  PK:  06330  Kat:  7  Yenimahalle/ANKARA)  adreslerinde  mesai  saatleri  içerisinde görülebilecek ve 300 TL bedel üzerinden satın alınabilecektir.
Tekliflerin sunulacağı yer: İhaleye katılacak istekliler tekliflerini en geç 16/04/2020 günü saat 14:00’a kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Dögol Cad. No: 2 PK: 06330 7. Kat, Oda No: 718 Yenimahalle/ANKARA adresine “alındı belgesi” karşılığında verebileceklerdir.
Muhammen bedel, geçici teminat ve kesin teminata ilişkin bilgiler: İhale konusu taşınmazların ilk yıl muhammen kira bedeli 129.500 TL+ KDV’dir. Geçici teminat  tutarı  25.900  TL’dir.  Kesin  teminat  miktarı  ise;  ihale bedelinin  %  12’si  oranında olacaktır.
İsteklilerde aranan nitelikler ve İhaleye katılma şartları: İhaleye katılabilmek için; aşağıda sayılan belgeler, teklifin tamamlayıcı unsurları olarak sunulacaktır.
a)  Tebligat  için  adres  beyanı  ve  ayrıca  irtibat  için  telefon  numarası  ve  varsa;  faks numarası, elektronik posta adresi.
b) Kurumun taşınmaz satış, ihale veya pazarlıklarına katılacak olan;
1)  Gerçek  kişiler  için;  ihale  veya  pazarlığa  ilişkin  ilk  ilanın  yapıldığı  yıl  içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)  Tüzel  kişiler  için;  mevzuatı  gereği  tüzel  kişiliğin  siciline  kayıtlı  bulunduğu  ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale veya pazarlığa ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren;
1) Gerçek kişiler için; noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişiler için; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminat.
e) İhaleye vekâleten iştirak edilmekte ise; asıl kişi tarafından verilmiş, vekil kişinin ihale veya pazarlığa katılmasına yetkili olduğunun gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekil kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İhaleye veya pazarlığa iş ortaklığı olarak iştirak edilmekte ise; şekli ve içeriği ihale veya pazarlık şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale veya pazarlık dokümanının satın alındığına dair belge.
ğ) Yer görme belgesi.
(2) İsteklinin ortak girişim olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve mevzuatına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kiralama işlemini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. İlan olunur.