Gaziantep'te satılık 21 gayrimenkul!

Gaziantep'te satılık 21 gayrimenkul!Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gaziantep Şahinbey ve Şehitkamil'de yer alan 21 adet gayrimenkulü satışa çıkardı.


Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gaziantep ili Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde yer alan 21 adet gayrimenkulü satışa çıkardı.

GAZİANTEP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü) 
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile, aşağıda belirtilen gün ve saatte Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhale; hizalarında belirtilen gün ve saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde bulunan Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılabilmek için;
     a) Geçici teminatın verilmesi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi, d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzelkişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve  ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.
5- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmaz satış bedelinin  taksitle ödenmek istenilmesi halinde, Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik gereğince satış tutarında taksitlendirme yapılabilecektir.

Gaziantep

6- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 
7- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır.
8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9- Taşınmazların satışına ait ihale ile ilgili bilgiler;  http://www.milliemlak.gov.tr , http://gaziantep.csb.gov.tr  internet adresinden öğrenilebilir.

 

S.NOİLİİLÇESİMAHALLECİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (m2)HAZİNE HİSSESİİMAR DURUMU/AÇIKLAMATAHMİNİ BEDEL  (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ
1GaziantepŞahinbeyBelenHam Toprak1092016.946,14Tam1/25000 Nazım İmar Planında Doğal Karakteri Korunacak Alan338.922,8084.730,7028.07.202109:00
2GaziantepŞahinbeyCevizliZeytinlik12582.306,54Tam1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Dikili Tarım Alanına denk gelmektedir.80.728,9020.182,2328.07.202109:30
3GaziantepŞahinbeyÇubukdikenHam Toprak1019212.882,36Tam1/25000 Nazım İmar Planında Dikili Tarım Alanı193.235,4048.308,8528.07.202110:00
4GaziantepŞahinbeyÇubukdikenHam Toprak1019610.380,96Tam1/25000 Nazım İmar Planında Dikili Tarım Alanı103.809,6025.952,4028.07.202110:30
5GaziantepŞahinbeyÇubukdikenHam Toprak102177.259,02Tam1/25000 Nazım İmar Planında kısmen Orman Alanına ve Dikili Tarım Alanına denk gelmektedir.72.590,2018.147,5528.07.202111:00
6GaziantepŞahinbeyHacıköyHam Toprak11473.633,70Tam1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan72.674,0018.168,5028.07.202111:30
7GaziantepŞahinbeyK.KızılhisarArsa750092.783,672.282,80Ticaret+Konut Alanı (E:1.50 Yençok:8 Kat)4.565.600,001.141.400,0028.07.202113:30
8GaziantepŞahinbeyKürümHam Toprak1363430.017,74Tam1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan750.444,00187.611,0028.07.202114:00
9GaziantepŞahinbeyOzanlıHam Toprak11322091.791,67Tam1/25000 Nazım İmar Planında Dikili Tarım Alanı2.295.000,00573.750,0028.07.202114:30
10GaziantepŞahinbeyPancarlıHali Arazi 35818.149,64Tam1/25000 Nazım İmar Planında Mera Alanına denk gelmektedir.145.197,1236.299,2828.07.202115:00
11GaziantepŞahinbeySarısalkımArsa649456.663,514.698,89Konut Alanı (Kaks: 0.45 Yençok:9.50)3.289.223,00822.305,7528.07.202115:30
12GaziantepŞahinbeyYaycıTarla1021713.127,94Tam1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut (Kırsal) Düşük Yoğunluklu Konut Alanı ve Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı393.838,2098.459,5528.07.202116:00
13GaziantepŞehitkamilAktoprakHam Toprak2061234.507,00TamKonut Alanı ve Yol (E:0.50 Yençok:15 Kat)1.126.750,00281.687,5029.07.202109:00
14GaziantepŞehitkamilAktoprakArsa42520883,34Tam3 Katlı Konut Alanı (Taks:0.40 Kaks:1.00)353.336,0088.334,0029.07.202109:30
15GaziantepŞehitkamilAktoprakKargir Ev ve Arsa43634.822,07TamKonut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Kaks:1.50)3.633.000,00908.250,0029.07.202110:00
16GaziantepŞehitkamilBağbaşıHam Toprak11513419.024,28Tamİmarsız665.849,80166.462,4529.07.202110:30
17GaziantepŞehitkamilBeylerbeyiArsa84244.912,00TamKonut Alanı (A3 Taks:0.25 Kaks 1.00)5.450.000,001.362.500,0029.07.202111:00
18GaziantepŞehitkamilÇaykuyuHam Toprak1021093.500,00Tamİmarsız52.500,0013.125,0029.07.202111:30
19GaziantepŞehitkamilKirlialıcıHam Toprak110113.500,00Tamİmarsız105.000,0026.250,0029.07.202113:30
20GaziantepŞehitkamilSarılarFıstıklık1011887.500,00Tamİmarsız90.000,0022.500,0029.07.202114:00
21GaziantepŞehitkamilSeymenliHam Toprak1094080.102,67Tam1/25000 Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan801.026,70200.256,6829.07.202114:30
    İlan Olunur.