30 / 06 / 2022

Gaziatep'te icradan 3 milyon TL'ye satılık arsa!

Gaziatep'te icradan 3 milyon TL'ye satılık arsa!

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi'nde bulunan arsa Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 13 Ağustos 2015 günü saat 14:00'da açık artırma usulüyle ihale edilecek.Gaziantep Şehitkamil'de yer alan arsa 3 milyon 92 bin 200 TL bedelle Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığı tarafından satışa çıkacaktır.


Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığı'ndan:


Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz 13/08/2015 Perşembe günü Saat:14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

Sıra No: 1

Mahalle: UMUT

Ada: 5465

Parsel: 4

Yüzölçümü m²: 1.933,25

Niteliği: ARSA

İmar Durumu: Ticaret, E:2,00 h:serbest

Rayiç Bedeli m²/TL: 1.600,00

Muhammen Bedel (TL): 3.093.200,00

G.Teminat (%3) (TL): 92.796,00

Ödeme: PEŞİNTaşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler. Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.


A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta  adresi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

h) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.


B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 13/08/2015 Perşembe günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bu ihaleden doğacak her türlü vergi(Taşınmaza KDV uygulanmayacaktır), resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.