05 / 06 / 2023

Gebze'de 9 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Gebze'de 9 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi'nde yer alan Üç Katlı İdari Bina, Üç Katlı Betonarme Üretim Binası Ve Küçük Sanayi Alanı nitelikli ana taşınmaz 9 milyon TL'ye icradan satılıyor. Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi'nde yer alan Üç Katlı İdari Bina, Üç Katlı Betonarme Üretim Binası Ve Küçük Sanayi Alanı nitelikli ana taşınmaz 9 milyon TL'ye icradan satışa sunuluyor. 

 

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mah., 32 M 2d pafta ,4035 Ada, 9 Parsel ,148 Cilt No, 14659 Sayfa Da Kayıtlı , Üç Katlı İdari Bina Ve Üç Katlı Betonarme Üretim Binası Ve Küçük Sanayi Alanı “nitelikli ana taşınmazın tam hissesi borçluadına kayıtlı olduğu, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi kapsamında kaldığı beyanı, kaydı üzerine şerh ve alacaklı banka lehine ipotek hakkının bulunduğu görülmektedir.

 

İMAR DURUMU: Güzeller Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İdaresinden alınan bilgilere göre taşınmazın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.07.2008 tarih ve 403 no’lu kararı ile onaylanan 1/25000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında, Organize Sanayi Sitesi Alanında kaldığı belirtmiştir.

 

TAŞINMAZIN HUDUDU VE SAHASI: Satışa konu edilen taşınmaz Gebze ilçesi, Güzeller Mahallesinde,Gebze Plastikçiler Organize Sanayi içersinde ,32. Sokağa cepheli olan Denizatı Petrokimya ürünl. Yapı İnş. San. Ve Tic. A.ş. ve DenizYıldızı Petrokimya ürünl. San. Ve Tic. Ltd. şti. isimli fabrikadır.

 


TOPLAM KIYMETİ: 9.179.137,00 TL
1. Satış Günü : 12/12/2017 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 08/01/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : MEVLANA MAHL. SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CAD. GEBZE ADLİYESİ B BLOK 1. KATB-116 MÜZAYEDE SALONU GEBZE/KOCAELİ

 

SATIŞ ŞARTLARI :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, İkinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 -4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu muvacehesinde, bu kunun gereğince Organize Sanayi Bölgesinde icra yolu ile taşınmazı iktisap edecek kişi ve kuruluşların niteliklerine ilişkin ilgili maddeler gereğince Bölgenin ana kuruluş sözleşmesinde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabileceği ve satış ilanında ana sözleşmede yer alan katılımcı niteliklerine yer verileceği belirtilmiştir. Bu nedenle taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3. Kişilere devrende OSB uygunluk şartı aranacak olup, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 23.10.2017 tarihli yazısı ile belirtilen dosya kapsamında yer alan niteliklere sahip alıcılara satış yapılacaktır. 4562 sayılı OSB kanunun 15 maddesinin 3 ve 4 fıkrasına göre OSB bölgesinde borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların bakanlık ve OSB borçları öncelikle ödenmek koşulu ile bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen nitelik taşıyanlara ve ya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilecektir.
7-Taşınmaz Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde olup, Yapılacak ihalede; ihale OSB kuruluş protokolündeki öngörülen niteliklere sahip iştigal alanlarında faaliyet gösteren katılımcılara yapılabilir.
8-Dosyamızda mevcut olanGebze Organize Sanayi Bölgesi 23.10.2017 tariihli yazısında ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKURULAMAYACAKTESİSLER tesislerde aranacakNitelikler, Arsa tahsisleri ve satışlarıbaşlıklı 9. Bölümde 101.Madde:
( 1) OSB ‘LERDE AŞAĞIDAKİ TESİSLER KURULAMAZ :
A-)Karma Ve İhtisas OSB’lerde ;
1-) Refineriler, gazlaştırmave sıvılaştırma tesisleri ; - Ham petrol rafinerileri, Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştrıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler-sıvılaştırlmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri
2-)Çimento fabrikaları, beton santralleri,çimento klingeri üreten tesisler
3-)Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler
4-) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri
5-) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler
6-)Endüstriyel nitelikli,sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri
7-) Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve / veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı,metal ve metal olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirildiği geri dönüşüm tesisleri hariç olmak üzere her türlü atığın, geri kazanımı,ayrıştırılması,yakılması,gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması,nihai ve /veya ara depolaması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler
B-) KARMA OSB ‘LERDE ;
1-) Parlayıcı /patlayıcı maddelerin üretildiği tesisler,
2-)Petrokimya kompleksleri,
3-)Üretiminde kapalı proses,gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç,tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç,alçı ve zımpara tesisleri,
4-)Entegre şeker fabrikaları
5-) Klor-alkali tesisleri,gliserin,yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit,hidroklorik asit,klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler,azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
6-)Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler
7-) Asbest,asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler
8-) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler
9-)OSB ‘nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler
10-)Ham deri işleme ,padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler
11-)Maya ve tuz üretim tesisleri
12-)Talk, barit, kalsit,antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri
(2) OSB, yukarıda belirtilen tesislerin dışında, kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde kararverir.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş protokolüne ait bütün ayrıntılar Gebze 4.İcra Müdürlüğü2017/2973 Talimat dosyasında mevcutanasözleşmeden incelenebilir. 
9-Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi tarafından 23.10.2017 tarih ve 4035 sayılı yazı cevabında iş bu taşınmaz satışına ilişkin olarak OSB yasası ve OSB uygulama yönetmeliğine uygun olanların iştirak edilmesi gerekmekte olup,iştirak etmek isteyenlerin Gebze 4.İcra Müdürlüğü2017/2973 Talimat sayılı dosyasını incelemesi gerekmekte olduğu ilan olunur.
-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş,münderecatını ve OSB Ana sözleşmesini görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Gebze 4.İcra Müdürlüğü2017/2973 Talimat sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/11/2017(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Geri Dön