10 / 12 / 2023

Gençoğlu Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Gençoğlu Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Bahçelievler’de  1 milyon TL sermaye bedeli ile İlyas Gençoğlu ve Naim Gençoğlu tarafından kuruldu.Gençoğlu Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Bahçelievler’de  1 milyon TL sermaye bedeli ile İlyas Gençoğlu ve Naim Gençoğlu tarafından kuruldu.

Gençoğlu Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
A- Şirketin amaç ve konusu aşağıda sayılmıştır: a) Her tür ve tipte inşaatlar, inşaatçılık ve inşaat müteahhitliği yapmak, b) Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve hususi inşaat taahhütlerine girişmek, müteahhitliğini deruhte etmek, yurt içinde ve dışında resmi ve hususi inşaat ihalelerine iştirak etmek, c) Şirketin gayrimenkulleri üzerinde kat karşılığı veya başka suretlerle başka kişi ve kuruluşlara inşaat yaptırmak veya başka kişi ve kuruluşların gayrimenkulleri üzerinde kat karşılığı veya başka suretlerle inşaat yapmak, d) İnşaat işleri ile ilgili müşavirlik hizmetleri, inşaat taahhüt işleri yapmak. e) otel, motel, tatil köyü, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama tesisleri ile her türlü turistik tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, alım ve satımını yapmak ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirkete ve teşebbüslere iştirak etmek, ortak olmak, B- Şirketin yukarıda yazılı amaç ve konuları gerçekleştirmek için yapabileceği işlemler aşağıda sayılmıştır: a) Gayrimenkuller almak ve satmak, gayrimenkuller üzerinde her çeşit tasarrufta bulunmak, irtifak ve intifa hakları tesis etmek ve çözmek, gerektiğinde gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek, cins tashihlerini yaptırmak, şirkete ait gayrimenkullerin bir bölümünün ilgili Belediye veya kamu kuruluşu tarafından yol veya kamu hizmetine bedelsiz terk edilmesi zorunluluğu getirildiği takdirde bu terk işlemini yapmak, şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerine gerek şirketin ve gerekse üçüncü kişi ve kuruluşların doğmuş veya doğacak borçlarının temi­natını teşkil etmek üzere ipotek, re­hin ve sair ayni haklar tesis etmek ve çözmek, gayrimenkulleri kiraya vermek, üçüncü kişi ve kuruluşlar­dan her çeşit gayrimenkul kirala­mak, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, teminat veya ticari gayelerle başka şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin ve sair ayni haklar tesis etmek ve çözmek, bunları de­vretmek veya başka şekillerde elden çıkarmak, b) Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı temsilcilikler, bayilikler, acentelikler açmak ve işletmek, mümessillikler almak ve vermek, satıcılık ve komisyonculuk yapmak, c) Konusu ile ilgili patent, lisans, ticari marka, ticari ad ve her nev`i gayrimaddi haklar satın almak, kiralamak, devralmak, satmak, kiralamak, bunlarla ilgili lisanslar ve sertifikalar almak ve vermek, d) Konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere iştirak etmek, ortak olmak, aracılık etmemek kaydıyla hisse senetleri veya ortaklık paylarını almak, gerektiğinde elden çıkarmak, devretmek, teminat olarak kabul etmek veya teminat olarak göstermek, menkul işletme rehini ve finansal kiralama sözleşmeleri akdetmek, kefil olmak ve kefalet kabul etmek, keza şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ticari ve sınai iş ve muameleler, ithalat ihracat ve danışmanlık yapmak, gerekli nakil vasıtalarının, araç ve menkul mallarla ham ve yardımcı maddeleri, malzemeleri, makine ve tesisleri ve yedek parçaları imal etmek, alım ve satımını yapmak, e) Amaç ve konusunu gerçek­leştirmek için yurtiçi ve yurtdışındaki bankalar ile finans kurumlarından orta, uzun ve kısa vadeli kredi almak, cari hesaplar ve kredi hesapları açmak, aracılık etmemek r kaydıyla opisyon, foıvva d, swap ve benzeri finansal araçları kullan­mak ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek, f) Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için sair her türlü, hukuki tasarruflarda bulunmak, Şirket, yukarıda sayılanlardan başka, ileride yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu istek yönetim kurulunun önerisi üzerine, genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ana sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil ve ilan zorunludur.

Geri Dön