Yamakoğlu Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Yamakoğlu Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Yamakoğlu Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Yamakoğlu Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Yakup Akay tarafından 200 bin TL 'lik sermaye bedeli ile 12 Haziran'da Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi, Bahçelievler Caddesi'nde kuruldu.Yamakoğlu Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Yakup Akay tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 12 Haziran'da kuruldu. 


Yamakoğlu Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; YAPI a-)   Resmi özel şahıs ve kurumların her türlü inşaat işlerini kat karşılığı, emanet usulü ve diğer ihale usulleri ile üstlenmek ve inşaatlarını yapmak.  b-)  Şirket her türlü gayri menkullerin alım ve satımını, kiralanması ve kiraya verilmesi gibi emlak komisyonculuğu işlerini yapabilir. c-)    Şirket sanayi tesisleri, yol, köprü, su, kanalizasyon, baraj, konut, toplu konut, çarşı, işyeri, fabrika ve turistik tesisleri inşaatı ve taahhütlerini yapmak. d-)   Prefabrik konut ve yapı inşaat tesisleri kurmak, inşaat malzemeleri alım satımını, gerektiğinde imalat, ithalatını ihracatını yapmak. e-)   Her türlü inşaat onarım, montaj, kontrol, bakım, imalat ve mimarlık, mühendislik, müşavirlik, mümessillik işlerini yapabilir. f-)    Konusu ile ilgili mühendislik, müşavirlik, kontrolluk hizmetleri ile bu işlerin yapılabilmesi için modern mühendislik büroları ve şantiyeler kurmak işletmek.             g-)     Her türlü ahşap ve tahtadan ev ve benzeri yapıların yapılması ve onarılması       Şirket  bütün bu maksat ve  gayesine  ulaşmak için yukarıda yazılı işletme konusu çerçevesinde kalmak koşulu ile tüm hakları iktisap, borçları iltizam eder. Şöyle ki; aa). Amaç ve konusunun gerektireceği tüm menkul mal ve gayrimenkulleri temlik edebilir, temlik alabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun hükümleri gereğince dilediği şekil ve koşullarda kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edebilir,cins değişikliği yapabilir,kadastro fen dairesinde yapılacak tespit,terkin,ifraz,tevhit,parselasyon,aplikasyon ebatlı kroki,röperli kroki çıkartılması ve kadastro fen dairesindeki tüm hizmetleri yapabilir . Bu tür malları satın alabilir, gereğinde bunları tekrar satabilir. Üzerlerinde başkaca ayni haklar kurabilir, menkul rehni yapabilir ya da alabilir, başkasına kiralayabilir, başkasından kiraya  alabilir. Gereğinde onarabilir ve genişletebilir. bb). Amacını gerçekleştirmek için aracılık yapmamak şartıyla para istikraz edebilir. Bu cümleden olmak üzere yasaların çizdiği çerçeve içerisinde her türlü teminat verebilir ve özellikle mal varlığına dahil taşınır ve  taşınmaz  malları üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir yahut ahardan ipotek ve rehin alabilir. İşbu ipoteklerin terkinini talep edebilir. cc). İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve fikri hakları iktisap edebilir. Bu çerçevede olmak üzere ve özellikle patent, ihtira beratı, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, bu nevi hakları gerektiğinde devredebilir veya devreden başkalarından iktisap edebilir. Yasal düzenlemelerin öngördüğü çerçeve içersinde bunları süreli yada süresiz kiralayabilir, kiraya verebilir veya üçüncü kişilerin yararlanmasına sunabilir. dd). Şirket konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapabilir. İthal ettiği ve/veya satın aldığı tüm ürünleri toptan yada perakende olarak satabilir. Bunların satışını sağlamak için gerekli komisyonculuk, distribütörlük sözleşmeleri yapabilir.   ee).Şirket başta ithal ettiği maddelerin ve yaptığı hizmetin gerektirdiği insan ve mal taşınmasında kullanılanlar olmak üzere her türlü kara, deniz ve hava taşıma araçlarını alır, satar, kiralar ve kiraya verebilir.   ff).Şirket firma aktifinde kayıtlı gayrimenkullerini üçüncü şahısların ve başka firmaların borçlarına karşılık olarak bankalara, üçüncü kişilere  rehin ve ipotek verebilir,           Yukarıda gösterilen amaç ve konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istendiği      takdirde şirket müdürünün teklifi üzerine keyfiyet ortaklar kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda kararlar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.      


Yamakoğlu Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adres: Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi, Bahçelievler Caddesi, No:12 Daire:7