Genel Aydınlatma Tebliği!

Genel Aydınlatma Tebliği!

2 Ağustos 2013 Cuma günü 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Tebliği tam metni kapsamında yer alan yasal hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...


TEBLİĞ


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:


GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca Bakanlık ve ilgili belediyeler ile il özel idareleri tarafından karşılanacak genel aydınlatma bedellerinin lisans sahibi elektrik dağıtım şirketlerine ödenmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, elektrik dağıtım şirketlerinin genel aydınlatma kapsamındaki yerlerin aydınlatmasına ait tüketim giderlerinin ödenmesi ve denetlenmesi işlemlerini kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Genel Aydınlatma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar ve kısaltmalar


MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;


a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,


b) EPDK: Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunu,


c) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,


ç) Dağıtım şirketi (Şirket): Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,


d) Aydınlatma komisyonu: İlgili ilin valisi veya valisi tarafından görevlendirilecek vali yardımcısının başkanlığında TEDAŞ, dağıtım şirketi, ilgili belediye ve/veya il özel idaresi temsilcilerinden oluşan heyeti,


e) EYT: Genel aydınlatma abonelerine ait SEYT değerleri üzerinden her fatura için ayrı ayrı hesaplanan, fatura döneminde mümkün olabilecek en yüksek tüketim değerini,


f) Fatura: Dağıtım şirketi tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak ilgili belediye veya il özel idareleri adına düzenlenerek onaylı bir sureti ilgili belediyeye veya il özel idaresine verilen, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacak genel aydınlatma elektrik tüketim bedelini gösteren belgeyi,


g) Fatura icmali: Dağıtım şirketi tarafından ilgili belediye veya il özel idareleri adına düzenlenen faturaların ilgili belediye ve il özel idareleri ile il bazında toplulaştırılmış halini,


ğ) Genel aydınlatma: Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu,


h) Genel aydınlatma bedeli: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 6 ncı maddesi kapsamında Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacak genel aydınlatma bedelini,


ı) İlbank: İller Bankası Anonim Şirketini,


i) SEYT: Genel aydınlatma abonelerinin her birisi için ayrı ayrı hesaplanan 1 saatte mümkün olabilecek en yüksek elektrik tüketim değerini,


j) TDS: Fatura dönemindeki genel aydınlatmanın toplam devrede bulunma saatini,


k) Yönetmelik: Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan Genel Aydınlatma Yönetmeliğini,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Ödemenin Yapılmasına İlişkin Hükümler


Faturaların ve icmallerinin düzenlenmesi


MADDE 5 – (1) Dağıtım şirketleri, bir aydan az olmamak kaydı ile okuma dönemlerine göre, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve diğer belediyeler ile il özel idaresine muhatap genel aydınlatmaya ilişkin faturaları;


a) Müşteri ve abone bilgileri: Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, müşteri veya abone numarası, abone grubu,


b) Sayaç bilgileri: Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan değeri,


c) Tüketim bilgileri: Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri, tüketilen elektrik enerjisi miktarı, tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri, elektrik enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli, değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim değerleri, günlük enerji tüketim ortalaması,


ç) Kanuni yükümlülük bilgileri: Vergi, yasal kesinti ve borç,


d) Şirket bilgileri: Şirketin telefon ve faks numaraları ile internet adresi,


bilgilerini içerecek şekilde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler.


(2) Dağıtım şirketi tarafından düzenlenen faturalar ilgisine göre belediyeler ve il özel idarelerinin onayına sunulur. Faturaların tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde itiraz edilmeyen faturalar onaylanmış sayılarak onaylı fatura bilgileri dağıtım şirketi tarafından TEDAŞ’a iletilir.


(3) Dağıtım şirketi, genel aydınlatma kapsamında düzenlediği faturalara ilişkin olarak;


a) İller bazında abone sayısı, aktif tüketim miktarı ve bedeli, yasal kesintiler toplamı, fatura tutarı ile geçmiş okuma dönemlerinden düzeltilerek eklenecek ya da iptal edilerek düşülecek tutarları gösteren genel aydınlatma faturaları tüketim icmalini (EK-1),


b) Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve diğer belediyeler ile il özel idaresine muhatap faturalara ait aktif tüketim miktarı, tüketim bedeli, yasal kesintiler toplamı, toplam tutar ile kesinti oranlarını gösteren fatura icmallerini (EK-2-1),


c) Geçmiş okuma dönemlerinden hata kontrol sonucu düzeltilerek/belgelendirilerek eklenecek genel aydınlatma tutarları icmalini (EK-2-2),


ç) Geçmiş okuma dönemlerinden hatalı olup iptal edilerek düşülecek tutarları gösteren genel aydınlatma tutarları icmalini (EK-2-3)


hazırlar.


(4) Şekil şartları EK-1 ve EK-2-1, EK-2-2 ve EK-2-3’te belirtilen fatura tutarları icmallerinin altında, “İşbu icmale ilişkin olarak;


a) Yukarıda beyan edilen bilgiler ile ödeme talebinin tam ve doğru olduğunu,


b) Fatura icmaline konu aydınlatma hizmetinin ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun ve tam olarak yerine getirildiğini,


c) Fatura edilen aydınlatma giderlerine ait enerji miktarının ve bedelinin 6446 sayılı Kanun ve bu Kanunun ikincil mevzuatına uygun ölçüm sistemleri marifetiyle ve ilgili tarifeler üzerinden hesaplandığını ve yalnızca genel aydınlatma bedellerini kapsadığını,


ç) Yukarıda beyan edilen hususlardan herhangi birinin yerine getirilmemesi sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü kamu zararının sorumluluğunun şirketimize ait olduğunu,


taahhüt ederiz.” ifadesi yer alır ve tüm sayfaları; icmali düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan kişilerin ve şirketi temsile yetkili oldukları hususu yönetim kurulunca tescil edilmek üzere ticaret sicil memurluğuna bildirilen, şirkette en üst seviyede yetkiye haiz iki kişinin adını, soyadını, unvanını, imzasını ve firma kaşesini içerir.


Fatura icmallerinin iletilmesi


MADDE 6 – (1) Dağıtım şirketi; EK-1 ve EK-2-1, EK-2-2 ve EK-2-3’te belirtilen şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmış fatura icmalleri ile tüm faturalara ve abonelere ait verileri elektronik ortamda içeren kompakt diski, ödeme dönemine ait toplam talebi gösteren ve şekil şartları EK-3’te belirtilen yazı ekinde, faturaların düzenlendiği ayı takip eden ayın en geç 20’sine kadar ıslak imzalı iki nüsha halinde gereği için TEDAŞ’a iletir. Söz konusu tarihin resmi tatil gününe (hafta sonu dahil) rastlaması durumunda bu belgeler resmi tatilin başlangıcından önceki son iş günü iletilir. Bu tarihten sonra dağıtım şirketlerince TEDAŞ’a iletilen fatura bilgileri, bir sonraki ödeme döneminde işleme alınır.


(2) Ödeme dönemine ait toplam talebi gösteren yazıda; ödenmesi gereken toplam tutar, ödeme yapılacak şirkete ait IBAN numarası, şirketin vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi bilgileri ve şirketi temsile yetkili oldukları hususu yönetim kurulunca tescil edilmek üzere ticaret sicil memurluğuna bildirilen, şirkette en üst seviyede yetkiye haiz iki kişinin imzaları ile firma kaşesi yer alır.


(3) TEDAŞ’a iletilecek bilgi ve belgelerin 5 inci madde kapsamında belirtilen bilgileri içermemesi ve şekil şartlarını karşılamaması durumunda talep sahibi dağıtım şirketine ödeme, ancak eksik bilgi giderildikten ve şekil şartları yerine getirildikten sonra, takip eden dönemde yapılır.


(4) Dağıtım şirketi, ödeme dönemine ait talep edeceği tutara ilişkin tahminlerini, talebin TEDAŞ’a iletilmesinden 10 gün önce yazı ile TEDAŞ’a bildirir. Tahmini tutarı bildirmeyen şirketin ödeme talebi bir sonraki ödeme döneminde dikkate alınır.


(5) TEDAŞ, dağıtım şirketleri tarafından kendisine gönderilecek ödeme talebine konu tüm faturalara ve abonelere ait verilerin elektronik ortamda gönderilmesine yönelik şekil şartlarını belirlemeye yetkilidir.


Faturaların kontrolü


MADDE 7 – (1) TEDAŞ; Bakanlığa bildirilmek üzere dağıtım şirketleri tarafından kendisine iletilen fatura bilgilerine ve fatura icmallerine ilişkin olarak gerekli fiyat ve miktar kontrolünü, dağıtım şirketinin önceki dönem faturalarını, dağıtım şirketlerince gönderilen EK-5 tablo bilgilerini, yapılan inceleme ve denetim sonucu oluşturulan dağıtım şirketine ait sayaç ve SEYT bilgilerini içeren abone bilgilerini göz önünde bulundurmak suretiyle gerçekleştirir.


(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan kontrol sonucunda eksik, hatalı veya usulsüz bildirim tespit edilmesi halinde TEDAŞ; eksik, hatalı veya usulsüz bildirime esas bilgi ve belgedeki tutarı ödemeye esas tutardan düşer ve durumun açıklığa kavuşturulması için eksik, hatalı ve usulsüz bildirim tespit edilen belgeleri ilgili dağıtım şirketine gerekçesi ile birlikte bildirir.


(3) Yapılan inceleme ve denetimler sonucunda dağıtım şirketi tarafından gönderilen faturanın hatalı olduğunun ödeme yapıldıktan sonra ortaya çıkması halinde;


a) TEDAŞ; hatalı fatura, düzeltilmiş fatura ve hata gerekçesini içerecek bir yazı ile Bakanlığı bilgilendirir.


b) Dağıtım şirketine fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, fazla yapılan ödeme tutarı, ödemenin yapıldığı tarih ile geri alındığı tarih arasında geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz ile birlikte, ilgili dağıtım şirketinin cari dönem alacaklarından mahsup edilir.


İtiraza konu faturalar


MADDE 8 – (1) Dağıtım şirketi tarafından düzenlenerek ilgisine göre belediyeler ve il özel idarelerinin onayına sunulan faturalardan itiraz konusu olanlar yazı ile dağıtım şirketine bildirilir. Dağıtım şirketi; itiraz kapsamında gerekli incelemeyi yaparak, itiraza konu olan faturalardan doğru olanları belgeler ile ispat ederek, hatalı olan faturaları ise iptal ederek doğru tutarları yansıtacak şekilde yeniden düzenleyip sonucu 15 gün içerisinde ilgili belediye veya il özel idaresine yazı ile bildirir. Onaylanmış faturaya ait bilgileri de ödeme talebi için TEDAŞ’a gönderir.


(2) TEDAŞ tarafından yapılan kontroller sonucunda eksik, hatalı veya usulsüz olduğu tespit edilerek dağıtım şirketine bildirilen faturalara ilişkin itiraz kapsamında dağıtım şirketi gerekli incelemeyi yaparak sonucu 15 gün içerisinde TEDAŞ’a yazı ile bildirir. İtiraza konu olan faturaların doğruluğu belgeleri ile birlikte ilgili dağıtım şirketi tarafından ispat edilir. Hatalı olan faturalar ise iptal edilerek doğru tutarları yansıtacak şekilde yeniden düzenlenir ve bir sonraki ödeme döneminde oluşturulacak fatura icmaline eklenir.


(3) TEDAŞ, bu işlemler sonucunda cari dönem hata icmal yazısı ile konuya ilişkin mutabakatını ilgili dağıtım şirketine bildirir. İtiraza konu faturalar, itiraz konusu hususların düzeltilmesini takip eden ödeme döneminde dikkate alınır.


Toplulaştırılan faturaların bildirimi


MADDE 9 – (1) TEDAŞ, dağıtım şirketleri tarafından kendisine iletilen bilgileri; tüm dağıtım şirketlerine ait cari dönem tüketim miktarı, cari dönem fatura tutarı, cari dönem hata tutarı, geçmiş dönem hataları nedeniyle düşülecek veya ilave edilecek tutarlar ile ödenecek tutarları göstermek üzere tüm dağıtım şirketlerini içerecek şekilde toplulaştırarak şekil şartları EK 4-1’de belirtilen tabloyu, belediyeler ile il özel idareleri için ödeme dağılım icmalini gösteren ve şekil şartları EK 4-2’de belirtilen tabloyu oluşturur ve dağıtım şirketlerince kendisine ıslak imzalı iki nüsha olarak iletilen belgelerin bir nüshasını o döneme ait talep yazısının ekinde en geç ilgili ayın son gününe kadar Bakanlığa gönderir. Söz konusu tarihin tatil gününe (hafta sonu dahil) gelmesi durumunda, bildirim, resmi tatilin başlangıcından önceki son iş günü yapılır.


(2) TEDAŞ tarafından hazırlanacak toplulaştırma tablosunda; tabloyu düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan kişilerin adı, soyadı, unvanı ile imzası ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü mührü yer alır.


Ödemenin yapılması


MADDE 10 – (1) Bakanlık; TEDAŞ tarafından kendisine iletilen bedelleri esas alarak, yaptığı inceleme ve kontroller sonrası genel aydınlatma kapsamında dağıtım şirketlerine;


a) Bakanlık bütçesinden ödenecek tutarları 3 iş günü içinde TEDAŞ aracı hesabına aktarır.


b) Büyükşehir belediyeleri tarafından ödenmesi gereken tutarları her bir büyükşehir belediyesi için ayrı ayrı her ayın 15’ine kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Maliye Bakanlığı; büyükşehir belediyelerine ilişkin tutarları ilgili belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yaparak, bildirildiği ayın sonuna kadar Bakanlığa hizmet veren Merkez Saymanlığına yatırır. Saymanlık, genel aydınlatma giderleri kapsamında büyükşehir belediyelerinden yapılan kesintiler toplamını 3 iş günü içinde TEDAŞ aracı hesabına aktarır.


c) Büyükşehir ilçe belediyeleri, diğer belediyeler ve il özel idareleri tarafından ödenmesi gereken tutarları yasal paylarından kesilmek üzere Bankanın kullandığı kod sıralı listeler halinde elektronik ortamda ödenmek üzere İlbank’a bildirir.


ç) İlbank, ilgili belediyeler ve il özel idarelerine ait kesintilerin toplam tutarını, Bakanlığa hizmet veren Merkez Saymanlığına kesintinin yapıldığı ay içerisinde yatırır. Saymanlık ise, bu tutarı 3 iş günü içinde TEDAŞ aracı hesabına aktarır.


(2) TEDAŞ kendisine iletilen tutarları 3 iş günü içinde dağıtım şirketlerinin hesaplarına aktarır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İnceleme ve Denetim


İnceleme ve denetimin kapsamı


MADDE 11 – (1) İnceleme ve denetim heyeti, Bakanlıkça onaylanan inceleme ve denetim programı çerçevesinde, dağıtım şirketleri tarafından gönderilen faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine, aydınlatma tesisatının Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığına ve aydınlatılan bölgenin 6446 sayılı Kanunda belirtilen genel aydınlatma bölgelerine dahil olup olmadığına ilişkin inceleme ve denetimler yapar.


(2) İnceleme ve denetim heyeti, birinci fıkra kapsamında inceleme ve denetimi yapılan şirketlere ilişkin her bir dağıtım bölgesindeki OSOS kapsamında olmayan sayaçların en az % 20’sini kapsayacak şekilde örnekleme usulüyle seçtiği sayaçların kaydettiği tüketim miktarlarını ölçerek kayıt altına alır. İnceleme ve denetim heyeti, sayaçları seçerken aylık tüketimi, o dağıtım bölgesindeki diğer genel aydınlatma tüketimlerine göre yüksek olan ya da şüpheli durum arz ettiği değerlendirilen sayaçlar ile kalibrasyon süresi dolmak üzere olan sayaçlara öncelik verir.


İnceleme ve denetime hazırlık


MADDE 12 – (1) Bakanlık, inceleme ve denetime başlama tarihini 15 gün önceden yazı ile denetlenecek şirkete bildirir; inceleme ve denetim heyetine görevlendirme belgesi düzenler.


(2) TEDAŞ, denetlenecek dağıtım şirketinden, 6446 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamındaki genel aydınlatma sayaçlarının listesini talep eder.


(3) Denetlenecek dağıtım şirketi, inceleme ve denetim heyetine; denetim yapılacak bölge hakkında bilgi sahibi yeterli sayıda personeli, gerekli araç, gereç ve elverişli çalışma ortamını temin etmekle ve denetim bölgesinde yer alan tüm genel aydınlatma tesislerindeki varsa arızalı tesisatı çalışır hale getirmekle yükümlüdür.


İnceleme ve denetimin yürütülmesi


MADDE 13 – (1) İnceleme ve denetim heyetince, dağıtım şirketinin yetkili personeli ile birlikte, belirlenen sayaçlara denetim amacıyla gidilir. Sayacın sahada bulunamaması durumunda bir tutanak düzenlenerek inceleme ve denetim heyeti ile dağıtım şirketi yetkilileri tarafından imzalanır.


(2) Denetim amacıyla gidilen sayaçların abone numarası, sayaç numaraları, sayaç markaları, demant, endeks ve çarpan değerleri inceleme ve denetim heyeti ve dağıtım şirketi yetkililerinin imzaları ile tutanak altına alınır.


(3) Sayacın bağlı olduğu tesise elektrik verilir ve inceleme ve denetim heyetince genel aydınlatma dışında başka bir amaçla tüketim yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek sonuç, inceleme ve denetim heyeti ile dağıtım şirketi yetkililerinin imzaları ile tutanak altına alınır.


(4) Tutanağa, sayacın bulunduğu yerin Küresel Konumlama Sistemi (GPS) koordinatları da işlenir.


(5) Düzenlenen tutanakların ekleriyle birlikte bir sureti dağıtım şirketine teslim edilir.


Ölçüme ilişkin teknik esaslar


MADDE 14 – (1) Bağlantısı doğru yapılmış ve çalışır durumdaki sayacın bağlı olduğu tesis faal haldeyken (devreye alındıktan 15 dakika sonra) sayacın 10 dakikadan az olmamak üzere kaydettiği tüketim miktarı inceleme ve denetim heyetince tespit edilerek, inceleme ve denetim heyeti ve dağıtım şirketi yetkililerinin imzaları ile tutanak altına alınır. X5 tipi mekanik sayaçlar için 10 dakikalık süre en az 3 saat olarak uygulanır. Mevcut sayacın arızalı olduğundan şüphe duyulması halinde dağıtım şirketi söz konusu sayacı yenisi ile değiştirir ve sayaç değişim tutanağı inceleme ve denetim heyetine teslim edilir.


(2) Belirli süre ölçülüp tutanak altına alınan tüketim miktarları baz alınarak ilgili sayaç için 1 saatlik en yüksek tüketim değeri (SEYT) bulunur. Fatura dönemindeki genel aydınlatmanın toplam devrede bulunma saati (TDS), 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca EPDK tarafından onaylanan “Aydınlatma Profilleri”nde belirtilen günlük çalışma saatleri kullanılarak hesaplanır. Yaya ve araçların geçişi için 24 saat kullanılan alt geçitlerde TDS günlük 24 saat olarak alınır. Bulunan TDS ile %4 tolerans ilave edilen SEYT değerleri kullanılarak ilgili abonelere ilişkin fatura dönemlerindeki “toplam mümkün olabilecek en yüksek tüketim miktarları (EYT)” hesaplanır.


(3) İlgili abonelere ait hesaplanan EYT, inceleme ve denetime konu yıla ait talep edilen toplam tüketim miktarı ile karşılaştırılır. Talep edilen toplam tüketim miktarlarının EYT’den yüksek olması durumunda, EYT’yi aşan kısmı “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir. EYT’den düşük olması durumunda ise fatura değeri esas alınır.


Taslak rapor


MADDE 15 – (1) Denetlenen dağıtım şirketinden alınan genel aydınlatmaya ilişkin abone listesi ile denetime konu dönem boyunca dağıtım şirketinin TEDAŞ’a gönderdiği fatura icmalleri ve kompakt disklerde yer alan fatura bilgileri karşılaştırılır. Abone listesi ile eşleşmeyen faturalara ilişkin sayaçlar “Tarifesi değişmiş-Abone sistemde yok” olarak inceleme ve denetim heyeti tarafından hazırlanan taslak raporda belirtilir.


(2) 13 üncü ve 14 üncü madde kapsamında hazırlanan tutanaklar, “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesi ve “Tarifesi değişmiş-Abone sistemde yok” olarak yapılan tespitler baz alınarak inceleme ve denetim heyeti tarafından bir “Taslak Rapor” hazırlanır, Bakanlığa ve denetlenen dağıtım şirketine iletilir.


(3) Denetlenen dağıtım şirketi, taslak raporda yer alan tespitleri dikkate alarak gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Denetlenen dağıtım şirketince bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, yükümlülüğün yerine getirilmediği sayaçlara ilişkin TEDAŞ ve Bakanlığa iletilmiş fatura bedelleri “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.


(4) Denetlenen dağıtım şirketi, taslak raporda yer alan tespitlere ilişkin itirazlarını ve birinci, ikinci ve üçüncü fıkra kapsamında gerekli düzeltmeleri yaptığına dair beyanlarını taslak raporun kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde TEDAŞ’a bildirir. İtiraz ve düzeltmelerin 30 gün içerisinde TEDAŞ’a iletilmemesi durumunda inceleme ve denetim raporunun hazırlanmasında taslak rapordaki tespitler esas alınır. Denetlenen dağıtım şirketince 30 günlük itiraz süresinden sonra yapılacak itiraz ve düzeltmeler dikkate alınmaz.


İnceleme ve denetim raporu


MADDE 16 – (1) İnceleme ve denetim heyeti, denetlenen dağıtım şirketi personeli ile birlikte, şirketin taslak raporda yer alan tespitlere ilişkin itiraz ve düzeltmelerini kontrol etmek için itiraza ve düzeltmeye konu olan sayaçlara giderek itiraz veya düzeltmenin türüne göre öngörülen kısmi denetimleri tekrar yapar ve sonuçlar, inceleme ve denetim heyeti ve dağıtım şirketi yetkililerinin imzaları ile tutanak altına alınır. Tutanak ve eklerinin bir sureti dağıtım şirketine verilir.


(2) İnceleme ve denetim heyeti, taslak raporda yer alan ve itiraz ve düzeltmeye konu olmamış tespitler ile birinci fıkra kapsamında hazırlanan tutanakları esas alarak inceleme ve denetim raporunu hazırlar ve Bakanlığa iletir.


(3) İnceleme ve denetim raporu hazırlanırken;


a) İlk incelemede sahada bulunamayan, ancak dağıtım şirketinin itirazı üzerine yapılan ikinci incelemede sahada bulunduğu anlaşılan sayaçlara ilişkin tespitlere inceleme ve denetim raporunda yer verilmez.


b) İlk inceleme ve itiraz üzerine yapılan ikinci inceleme kapsamında yapılan denetimlerde sahada bulunamayan sayaçlara ilişkin denetim dönemi boyunca TEDAŞ’a iletilmiş fatura bedelleri “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.


c) Genel aydınlatma bölgelerine kısmen aykırı olan tesislerin taslak raporda yer alan EYT’leri ile 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında dağıtım şirketince yapılan ayrımlaştırma sonrası hesaplanan EYT’leri karşılaştırılarak aradaki fark denetim dönemi boyunca TEDAŞ’a iletilmiş fatura bedellerine uygulanır ve bulunan tutar “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.


ç) Genel aydınlatma bölgelerine kısmen aykırı olduğu tespit edilen abonelere ilişkin olarak, şirketlerin gerekli düzeltmeleri yapmalarını müteakip yapılacak ikinci denetim sonucu hesaplanan EYT ve SEYT değerlerinin birinci denetimde bulunan değerlerden yüksek çıkması durumunda, ilk denetimde bulunan değerler esas alınır. Ancak, birinci ve ikinci denetim arasında tesise, hat bazında bir ilave veya eksilme varsa ödemelerde ikinci denetim değeri, denetlemeden önceki dönemlerde ise birinci denetim değeri esas alınır. Diğer yandan, bakım veya benzeri bir durum nedeniyle denetimlerin herhangi birinde aboneye ilişkin ölçülen değerlerin (0) olması halinde, ölçülen diğer değer esas alınır.


d) 14 üncü madde kapsamında hesaplanan EYT’ler, birinci fıkra kapsamında hazırlanan tutanaklar esas alınarak revize edilir ve yeniden hesaplanan tutar, “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.


e) Tamamı yönetmeliğe aykırı olan abonelere ait tutarlar “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.


f) Denetlenen dağıtım şirketinin, gönderdiği genel aydınlatmaya ilişkin abone listesi ile denetime konu dönem boyunca TEDAŞ’a gönderdiği fatura icmalleri ve kompakt disklerde yer alan fatura bilgileri karşılaştırılması sonucu eşleşmeyen aboneliklerle ilgili “Aboneliği İptal Ettim” beyanına karşılık, iptal ettiğini belgelendiremediği aboneliklere karşılık gelen tutarlar “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.


g) Denetlenen dağıtım şirketinin, eşleşmeyen aboneliklerle ilgili “Aboneliği İptal Ettim” beyanına karşılık belgelediği iptal tutanağında yer alan dönemden (tarihten) sonra gönderdiği tahakkuk tutarları “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.


İnceleme ve denetim raporunun teslim edilmesi


MADDE 17 – (1) İnceleme ve denetim heyeti, inceleme ve denetimin tamamlanma tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde inceleme ve denetim raporunu Bakanlığa sunar.


(2) Bakanlık, gerek gördüğü hususlara ilişkin ilave inceleme ve denetim talep edebilir veya denetim raporuna ilişkin ilave çalışma isteyebilir.


(3) Kesinleşmiş inceleme ve denetim raporu 4 nüsha olarak hazırlanır; bir nüshası Bakanlıkta muhafaza edilir, yazı ekinde Bakanlık tarafından bir nüshası dağıtım şirketine ve iki nüshası da en geç 5 iş günü içerisinde EPDK’ya gönderilir.


(4) Bakanlık tarafından EPDK’ya gönderilen inceleme ve denetim raporu makul bir süre içerisinde EPDK tarafından ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Dağıtım şirketlerinin sorumluluğu


MADDE 18 – (1) Dağıtım şirketleri tüm genel aydınlatma abonelerinin işletme kodu, abone numarası, abone adı, abone adresi, sayaç numarası, hesaplanmış SEYT değerlerini ve sayaca ilişkin ölçü devresinin çarpan bilgisini ve aboneye ilişkin ilgili belediye veya il özel idaresi ile bağlantı anlaşması yapılıp yapılmadığını şekil şartları EK-5’te belirtilen tabloya işleyerek ıslak imzalı olarak ve şirket kaşesini içerecek şekilde iki nüsha halinde, bu bilgileri içeren bir kompakt disk ile TEDAŞ’a iletirler.


(2) Genel aydınlatma kapsamındaki halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yerlerdeki mevcut aydınlatma tesisleri ve yeni yapılacak tesislerde, aydınlatma düzeyleri en geç saat 02:00’den sonra yüzde elli oranında düşürülür.


(3) Dağıtım şirketleri her yıl Şubat ayı sonuna kadar, genel aydınlatma ödemelerine konu olacak sayaçların ve teçhizatın ilgili mevzuat ve usullere uygun olarak tesis edildiğini taahhüt ettikleri bir belgeyi TEDAŞ’a iletirler.


(4) Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma tüketim miktarlarının düşürülmesine, tasarruf önlemlerinin alınmasına ve genel aydınlatma sayaçlarına ilişkin uzaktan okuma sistemine geçilmesine yönelik çalışma yaparlar ve bu çalışmaları her yılın Aralık ayı sonuna kadar bir rapor halinde Bakanlığa ve EPDK’ya iletirler.


(5) Dağıtım şirketlerince sayaç değişimi yapılan genel aydınlatma abonelerine ait eski sayaçlara ilişkin sayaç değişim belgesi, sayaç arıza raporu, varsa optik okuma bilgileri; Bakanlık, EPDK veya TEDAŞ tarafından talep edildiği takdirde ibraz edilmek amacıyla ilgili dağıtım şirketince değişim tarihinden itibaren en az 5 yıl boyunca muhafaza edilir. Eski sayacın kendisi ise, TEDAŞ temsilcisi tarafından görülerek sayaç değişim belgesi imzalanana kadar muhafaza edilir.


(6) Dağıtım şirketleri, 6446 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca tüketim bedelleri Bakanlıkça ödenen genel aydınlatma abonelerine ilişkin, sorumluluğu kapsamındaki genel aydınlatma tesislerine ait onaylı projeleri talep edilmesi halinde TEDAŞ’a ve Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.


(7) Dağıtım şirketleri; kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonu hariç, genel aydınlatmaya yönelik yeni tesis ve teçhizata ilişkin projeleri onaylatıp kabulünü yaptırmadığı takdirde, bu durumdaki tesis ve teçhizata ilişkin ödeme talebinde bulunamazlar. Söz konusu işlemler tamamlanmadıkça Bakanlığın bu tesis ve teçhizata ait tüketimlere ilişkin herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü yoktur.


(8) Genel aydınlatma kapsamına yeni ilave olacak tesisler, kabulden sonra 15 gün içinde kayıtlara alınarak envanter güncellemesi yapılır.


(9) İnceleme ve denetimi yapılan dağıtım şirketleri, genel aydınlatma tesis ve teçhizatına ilişkin işletme kodu, ölçüm cihazlarında bir değişim olması halinde değişen ölçüm cihazına ilişkin abone numarası, mühür tutanakları, seri numarası, endeks başlangıç değerleri ve akım ve/veya gerilim trafolarının markası bilgilerini TEDAŞ’a bildirirler. Ölçüm cihazı değişimi bildiriminin yapılmadığının tespit edilmesi durumunda, ilgili olduğu tesis ve teçhizatın tüketimlerine ilişkin ölçüm cihazının değişim tarihinden itibaren Bakanlığın bu tesis ve teçhizata ait tüketimlere ilişkin herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü yoktur.


(10) Dağıtım şirketleri, belediyeler ve il özel idareleri bazında yapılan genel aydınlatma tüketim miktarlarını ve ödenen tutarları ödeme dönemlerine göre internet sitelerinde yayımlar.


(11) TEDAŞ, dağıtım şirketlerinden bu madde kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri talep etmeye yetkilidir.


TEDAŞ’ın sorumluluğu


MADDE 19 – (1) TEDAŞ, dağıtım şirketleri tarafından kendisine ulaştırılan fatura bilgilerini toplulaştırarak oluşturduğu EK-4-1 ve EK-4-2 tablolarını ödeme dönemlerine göre cari yıl sonuna kadar internet sitesinde yayımlar.


(2) Bu Tebliğ kapsamında belirlenen işlemlerin sorunsuz, eksiksiz ve belirlenen sürelerde yürütülmesi ile ilgili olarak TEDAŞ, Bakanlığa karşı sorumludur.


(3) İnceleme ve denetimlerde, 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik ile tebliğde belirtilen usul ve esaslara da uyulur.


Anlaşmazlıkların giderilmesi


MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ kapsamında uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda Bakanlığın görüşü esas alınır.


Fatura kontrol ve toplulaştırma


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TEDAŞ, genel aydınlatma tüketim giderlerine ilişkin olarak dağıtım şirketleri tarafından gönderilen fatura bilgilerinin kontrolü, toplulaştırılarak tablolar oluşturulması ve Bakanlığa bildirilmesi için gerekli altyapıyı en geç 15/9/2013 tarihine kadar tamamlar.


Yürürlük


MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.