09 / 08 / 2022

Gökçeada Yıldızköy Koyu için alınan imar revizyonu kararının yürütmesi durduruldu!

Gökçeada Yıldızköy Koyu için alınan imar revizyonu kararının yürütmesi durduruldu!

Yaşanan gelişmelere göre, son zamanlarda sık sık gündeme gelen Yıldızköy Koyu için alınan imar revizyonu kararının yürütmesi durduruldu.Yaşanan gelişmelere göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yer alan Yıldızköy Koyu için alınan imar revizyonu kararının yürütmesi durduruldu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Gökçeada Belediye Meclisinin, 4 Ekim 2021 tarihinde kabul ettiği "Kaleköy Köyü Yıldızköy Mevkisi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı revizyonu ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı revizyonuyla" ilgili kararın yürütülmesinin durdurulması için Gökçeada Kaymakamlığı tarafından Çanakkale 2. İdare Mahkemesine başvuru yapıldı. Konu ile ilgili olarak aktarılan gelişmelere göre, raporları ve ilgili meclis kararını inceleyen mahkeme, yürütmenin durdurulması için karar verdi.

Gökçeada Yıldızköy Koyu için alınan imar revizyonu kararının yürütmesi durduruldu!

Verilen kararda şu ifadeler yer aldı:

"Uyuşmazlık konusu meclis kararının, 2863 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerinde öngörülen usul çerçevesinde, koruma bölge kurulunda görüşülüp uygun görülmeden, doğrudan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca genel imar rejimine tabi imar planlarında kullanılan yetki kapsamında tesis edilmesi nedeniyle hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, davalı Gökçeada Belediye Başkanlığı tarafından, plan ve eklerinin Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne incelenmek üzere gönderildiği, planların yapım aşamasının devam ettiği ileri sürülmekte ise de şeklen meclis kararının hukuki varlığını koruduğu ve davalı idare tarafından dava konusu işlemin düzeltilmesi ve değiştirilmesine yönelik yeni bir idari işlem de tesis edilmediği anlaşıldığından kesin ve yürütülebilir bir işlem bulunmadığı iddiasına itibar edilmemiştir. Bu durumda, yukarıda değinilen gerekçelerle hukuka aykırılığı ortaya konan işlemin, icrailiğini devam ettirmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkacağı kanaatine varılmıştır."

Gökçeada Yıldızkoy'un imar planı iade edildi!