09 / 08 / 2022

Gökçeada Yıldız Koyu imar planına mahkemeden dur kararı!

Gökçeada Yıldız Koyu imar planına mahkemeden dur kararı!

Gökçeada’da konumlanan Türkiye'de bulunan tek ve ilk sualtı milli parkının bulunduğu Yıldız Koyu'nu imara açmayı hedefleyen “Yıldız Koyu Koruma Amaçlı İmar Planı” için İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.Daha öncesinde bazı planları onaylanmış olup Yıldız Koyu ile alakalı olarak son imar planı Gökçeada Belediye Meclisi'nden İYİ Parti'nin kullandığı oyların çokluğuyla geçmişti. 4 Ekim 2021'de Belediye Meclisinden geçen plana Cumhuriyet Halk Partisi plan için ret oyu kullanırken AK Parti'liler ise çekimser kalmıştı. Gündeme geldiği zamandan beri halkın tepkisini toplayan 288 dönümlük bir araziyi kaplayan koruma imar planı Çanakkale Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu tarafınca usul ve teknik eksiklikler sebebiyle iptal edilmişti.

Gökçeada Yıldız Koyu imar planına mahkemeden dur kararı!

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Çevrecilerin büyük tepki gösterdiği imar planı için Gökçeada Kaymakamlığı hem Meclis kararının iptal edilmesi hem de yürütmeyi durdurma için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gökçeada Belediyesi’nden davacı oldu.

Gerçek Gündem'den Melike Çapan'ın haberine göre, Kaymakamlık davaya sebep olarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne ters olarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu veya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının uygunluk kararı alınmadan alındığını, ÇED raporunun tarihinin güncel olması, planlama yapılacak alana alakalı olan tüm kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, planlama alanının tümünü kapsayacak biçimde Jeoloji/Jeoteknik etüd raporunun bulunması gerekirken belirtilen bu durumlara uygun adım atılmadığı ve mevzuata aykırı olduğunu gösterdi.

MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, davayı incelerken imar planına ilişkin yürütmenin durdurulmasında kararı kıldı. Mahkemenin kararına göre, “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verildi” dendi.

Mahkemenin kararı şu şekilde:

“Koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlık, onay ve ilan sürecine ilişkin olarak 2863 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikte farklı düzenlemeler öngörülmüştür. Buna göre, koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında, koruma bölge kurulları belirleyici konuma sahip olup, koruma bölge kurullarında görüşülen ve uygun görülen koruma planları ilgili belediyeye onaylanmak üzere gönderilecektir.

Bu bakımdan, sit alanın belediye ve mücavir alan sınırı içinde olması halinde ilgili belediye, koruma amaçlı imar planlarının yapım sürecinde yapılaşma ve diğer koşullar yönünden koruma kurulu kararları çerçevesinde bağlı yetki içindedir.

Ancak, uyuşmazlık konusu meclis kararının, 2863 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerinde öngörülen usul çerçevesinde, koruma bölge kurulunda görüşülüp uygun görülmeden, doğrudan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca genel imar rejimine tabi imar planlarında kullanılan yetki kapsamında tesis edilmesi nedeniyle hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, davalı Gökçeada Belediye Başkanlığı tarafından, plan ve eklerinin Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne incelenmek üzere gönderildiği, planların yapım aşamasının devam ettiği ileri sürülmekte ise de; şeklen meclis kararının hukuki varlığını koruduğu ve davalı idare tarafından dava konusu işlemin düzeltilmesi ve değiştirilmesine yönelik yeni bir idari işlem de tesis edilmediği anlaşıldığından kesin ve yürütülebilir bir işlem bulunmadığı iddiasına itibar edilmemiştir.

Bu durumda, yukarıda değinilen gerekçelerle hukuka aykırılığı ortaya konan işlemin, icrailiğini devam ettirmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkacağı kanaatine varılmıştır.”

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içerisinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

Gökçeada Yıldızkoy'un imar planı iade edildi!

Gökçeada'da yapılaşma tehlikesi!

Gökçeada Yıldızkoy'daki yapılaşma kararına tepki!