Gürz Enerji Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Gürz Enerji Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu! Gürz Enerji Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Gürz Enerji Danışmanlık Limited Şirketi Bayrampaşa'da 30 bin TL sermaye bedeli ile Adem Soba, Çağdaş Çakan ve Murat Karagöz ortaklığında kuruldu. 


Gürz Enerji Danışmanlık Limited Şirketi Bayrampaşa'da 30 bin TL sermaye bedeli ile Adem Soba, Çağdaş Çakan ve Murat Karagöz ortaklığında kuruldu.

Gürz Enerji Danışmanlık Limited Şirketi konusu:

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU a)Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, sanayi ve teknolojik yatırım danışmanlığı ve enerji danışmanlığı yapmak kaydıyla, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. Şirket yukarıda belirtilen amacına erişebilmek için; 1-Konusu ile ilgili olarak özelleştirmede dahil olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir. 2-Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında mümessillikler alabilir ve ya mümessillikler verebilir. 3-Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında fuarlara iştirak edebilir;sergi,konferans v.b. toplantılar tertipleyebilir. 4-Konusu ile ilgili olarak distribütörlük, acentelik ve bayilik ihdas edebilir. 5-Taşınır ve taşınmazları satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, ipotek tahsis edebilir ve fes edebilir, menkul rehni alabilir veya verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tecil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinlerin fek edebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehnide dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve ne şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. Her türlü mali, ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir, ithalat ve ihracat yapabilir. 6-Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, tecil ettirebilir, satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir. 7-Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, şirketlere kurucu olarak katılabilir, aracılık faaliyetleri yapmamak kaydıyla şirketlerin hisselerini satın alabilir, sahibi olduğu hisseleri satabilir. 8-Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir. 9-Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan şirketleri devir, birleşme, nevi değiştirme ve tasfiye işlemlerini yapar ve şirketlere mali ve yatırım danışmanlık hizmeti verir. 10-Ticari, mali ve idari tüm alanlarda iş planlaması, iş geliştirme ve fizibilite yapabilir.Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere girerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek. b)Gelir elde etmek amacıyla her türlü iç ve dış ticaret faaliyetinde bulunmak, mal ve hizmet alım satımı yapmak, şirket kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, ithalata yönelik her türlü sınai tesis ve işletmeyi kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak ve işletmek, bu işletmelere yeni ortaklar almak, satmak. c)Bankalarda her türlü mevduat hesapları açarak sahip olduğu fonları değerlendirmek, hesapları kapatmak, tasfiye etmek. d)Yurt içi ve Yurt dışı borsalar ve borsa dışı piyasalarda işlem gören her türlü sermaye piyasası araçlarını aracı kurum statüsünde olmamak kaydıyla almak, satmak. e)Şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile süreli ve süresiz her nevi ortaklıklar tesis etmek, bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünü, mümessilliğini, acentalığını yapmak, konusunda kurulmuş olan ortaklıklara iştirak etmek, aynı mevzu ile iştigal eden ortaklıkların paylarını veya intifa senetlerini ve tahvillerini Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın almak, tekrar satmak, gerektiğinde her türlü teminat, kefalet, rehin ve ipotek vermek. f)Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve şahsi her türlü hakları ile ilgili her çeşitiltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, teminat almak,gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunmak, bunlarla ilgili olarak Tapu Dairelerinde, Vergi Dairelerinde ve benzeri kamu kuruluşları nezninde tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapmak. g)Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, fizibilite etüdleri, proje tanzimi, teknik ve ekonomik etüdleri yapmak, yaptırmak, imtiyaz, yatırım, organizasyon, hizmet, danışmanlık, franchise, işletim ve alt işletim sözleşmeleri akdetmek ve söz konusu sözleşmelerin ifasına ilişkin her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmek. h)Şirket işleri için gerekli her tür kara, deniz, hava taşıtları, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yenidoğan Mah.Özgür Sok. No:21 B BAYRAMPAŞA