Halk Varlık Kiralama 2017 sorumluluk beyanı!

Halk Varlık Kiralama 2017 sorumluluk beyanı!Halk Varlık Kiralama, 2017 yılı konsolide olmayan finansal tablolara ait sorumluluk beyanını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı. 


Halk Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), sorumluluk bayanı hakkında açıklama yaptı.

Halk Varlık Kiralama, 2017 yılı konsolide olmayan finansal tablolara ait sorumluluk beyanını yayınladı. 

Halk Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
     a) Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu    (KGK) Tarafından yürürlüğe konulmuş olan TMS/TFRS'ye göre hazırlanmış 03 Ekim 2017-31 Aralık 2017 hesap dönemine ait finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
 b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sözkonusu finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
Saygılarımzla,

Dosya için <dosya>